Genesys Infocad Company                                        Why Work Hard? Work Smart!

  only Genesys

 

Site Mapภาษาไทย Thai

Home Pricing Method Quality System FAQ's Software Attributes

                                   home | company | products & services | site references | get online quotation | contact us | pricing | quality | FAQ | software features | Thai

 

Human Resource (HR) Management Software

This program is part of our bigger ERP product, but can be sold separately as a stand alone software to manage only the Human Resource Functions.

  1.0 Flow Diagram

  2.0 Module Price

  3.0 Module Description

  4.0 Sample Screen Shots

1.0 Flow Diagram

The goal of a good software system is to provide valuable information to the Management of each department and to the Executives who manage various departments.  The software proposed here takes information entered daily by users in the Transaction Processing System such as sales orders, delivery notes, sales invoice, and check receiving to provide summary information to the management of each department as Management Information System.  The Management Information System is, thus, a set of reports such as Accounts Receivable by Customer, Sales Ordered by Customer, Best Selling items, etc., that comes from the database attached to the Transaction Processing System.  The Executive Information System (EIS) is also an analysis of the data in the database and appears in the form of a report. Examples of EIS reports are accounts receiving ageing report, profit statement, balance sheet, and cash flow.

 

ฝ่ายบุคคล (HR)

Process Code

อยู่ใน

Module

Process Name

HR01

HR

รายละเอียดพนักงาน

HR02

HR

นำเข้าข้อมูลบัตรเข้าออกพนักงาน

HR03

HR

สรุปการทำงานราย เดือน/15 วัน

HR04

HR

ข้อมูลการฝึกอบรมและสัมมนา

HR05

HR

กำหนดเป้ายอดขายรายเดือน

HR06

HR

เปลี่ยนรายละเอียดเงินเดือนพนักงาน

HR07

HR

ข้อมูลรายได้/รายหักใบเงินเดือน

HR08

HR

ทำใบรับเงินเดือนให้พนักงาน

HR09

HR

ใบลาออก

HR10

HR

ใบลางาน

HR11

Coupon

การอ่าน Scan คูปอง Barcode

2.0 Module Price

ราคาตามที่เสนอนี้จะประกอบได้ด้วยส่วนของ : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, การแก้ไขแบบฟอร์มและรายงานต่างๆให้ตรงตามความต้องการลูกค้า, การอิมพลีเมนต์, ฝึกอบรม, คู่มือการใช้งาน, และการรับประกันแก้ปัญหาต่างๆ ฟรี 1 ปี สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ นอกเหนือจากสโคปงานนี้ จะขอคิดค่าบริการพัฒนาซอฟ์ทแวร์ที่อัตรา 5,000 บาทต่อวัน

Module

Price

      HR Module. Human Resource Management Module ระบบบริหารงานบุคคล และการจ่ายเงินเดือน

คุณสมบัติ: รายละเอียดพนักงาน, ระบบบัตรเข้าออกพนักงาน, บันทึกสถิติการทำงาน, การฝึกอบรมและสัมมนา, รายละเอียดเงินเดือน, ข้อมูลรายได้/รายหัก, ใบรับเงินเดือน Pay-Slip, การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร, การพิมพ์ใบลาประเภทต่างๆ

130,000

 3.0 Modules Description

  HR Module. Human Resource Management Module ระบบบริหารงานบุคคล และการจ่ายเงินเดือน

1.      รายละเอียดพนักงาน

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น ชื่อ, รูปถ่าย, หมายเลขบัตรประชาชน, ที่อยู่ชั่วคราวและถาวร, ประวัติการศึกษา/การทำงาน/การฝึกอบรม, ทักษะพิเศษ, ข้อมูลของผู้ปกครอง, ข้อมูลผู้ค้ำประกัน, ตำแหน่งงาน, แผนก, pay scale, รายละเอียดรายได้ต่อเดือนและส่วนที่ต้องหักต่างๆ

รายงานที่สัมพันธ์กัน: รายงานรายชื่อพนักงาน, Employee pay scale, รายงานพนักงานตามแผนก/ตำแหน่งงาน/ประเภทงาน, monthly pay scale. 

2.      ระบบบัตรเข้าออกพนักงาน

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดเพื่ออ่านบัตรประจำตัวพนักงานในการบันทึกเวลาที่มาทำงานแต่ละวัน ซึ่งบางครั้งจะนำไปคิดเป็นค่าแรงรายชั่วโมง, ใช้คิดการมาสาย, พนักงานในบางระดับ เช่น ผู้จัดการ อาจไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเวลานี้ เพียงแค่บันทึกว่ามาหรือไม่มาในแต่ละกันเท่านั้น

รายงานที่สัมพันธ์กัน:   รายงานสถิติการทำงานรายวัน, รายงานสถิติการทำงานรายวัน

3.      บันทึกสรุปการทำงานราย เดือน/15 วัน

คุณสมบัติพิเศษ: นอกจากการบันทึกการทำงานของพนักงานผ่านบัตรพนักงานแล้ว ยังสามารถใช้เมนูนี้ในการเก็บข้อมูลพนักงานเป็นรายเดือนได้ เช่น จำนวนวันที่มาสาย, วันที่ขาด, นาทีที่สาย, วันที่ลา, จำนวนวันหยุดที่ใช้ไป, ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาในแบบต่างๆ, และเงินเดือนที่จ่ายให้พนักงานเป็นรายชิ้น

รายงานที่สัมพันธ์กัน: พิมพ์บันทึกการทำงานเป็นรายเดือนของพนักงานแต่ละคน ตามชื่อ, ตำแหน่ง, แผนก, ฝ่าย

4.      ข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานและการสัมมนา

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถเก็บข้อมูลการฝึกอบรมสำหรับพนักงานแต่ละคนได้ 

รายงานที่สัมพันธ์กันรายงานสถิติการฝึกอบรมของพนักงาน

5.      การกำหนดเป้ายอดขายให้พนักงานรายเดือน

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถกำหนดเป้ายอดขายต่อเดือนของพนักงาน หรือเปอร์เซนต์ที่จะได้รับตามเป้านั้นๆ

รายงานที่สัมพันธ์กัน: รายงานค่าคอมมิสชั่นของพนักงาน

6.      เปลี่ยนรายละเอียดเงินเดือนพนักงาน

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถกำหนดเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนได้ เพื่อนำไปออกสลิปเงินเดือนของพนักงานในตอนสิ้นเดือน 

รายงานที่สัมพันธ์กัน: พิมพ์สลิปเงินเดือน

7.      ข้อมูลรายได้/รายหักใบเงินเดือน

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถกำหนดประเภทต่างๆของรายได้และค่าใช้จ่ายได้ ตัวอย่างของรายได้ เช่น เงินเดือนประจำ, ค่าล่วงเวลา, ค่าคอมมิสชั่น และอื่นๆ ส่วนค่าใช้จ่าย เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ค่าประกันสังคม, ค่ากองทุนต่างๆ, ค่าประกัน และอื่นๆ

รายงานที่สัมพันธ์กัน:   รายงานประเภทของรายได้และรายจ่ายต่างๆ

8.      ทำใบรับเงินเดือนให้พนักงาน Pay-Slip Form

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถออกใบสลิปเงินเดือนของพนักงานได้ โดยคิดจากรายได้ทั้งหมดของพนักงานที่ทำได้ในเดือนนั้น หักกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ระบบจะคำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ค่าประกันสังคมให้โดยอัตโนมัติ เงินเดือนของพนักงานทั้งหมดสามารถสรุปออกมาได้เมื่อถึงสิ้นเดือน เพื่อให้สามารถเรียกดูและแก้ไขจำนวนเงินเดือนที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับ ตามความเหมาะสม

รายงานที่สัมพันธ์กัน:   พิมพ์สลิปเงินเดือน, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, รายการสลิปทั้งหมด, พิมพ์ฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือน, พิมพ์ฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานเป็นรายปี

9.      ใบลาออก

คุณสมบัติพิเศษ: พนักงานสามารถกรอกข้อมูลพร้อมพิมพ์ใบลาออก และให้ผู้รับผิดชอบเซ็นอนุมัติได้ 

รายงานที่สัมพันธ์กัน: พิมพ์ใบลาออก

10.  ใบลางาน

คุณสมบัติพิเศษ: พนักงานสามารถกรอกข้อมูลพร้อมวันที่ที่ต้องการลางาน และให้ผู้รับผิดชอบเซ็นอนุมัติ

รายงานที่สัมพันธ์กัน พิมพ์ใบขอลางาน

4.0 Sample Screen Shot

Employee Information รางละเอียดพนักงาน

Daily Time Sheets per Employee from Card Reader or Key In

Employee Monthly Work Records

 

 

   
 

 


Copyright 2007 Genesys Infocad Co., Ltd.