บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด จำกัด                     หยุดทำงานหนัก... มาทำแบบอัจฉริยะดีกว่า

  ค้นเจเนซิส

 

แผนที่ site นี้View in English

Home Pricing Method Quality System FAQ's Software Attributes
 
 

Garment Production ERP Software                

Download Full Description PDF Document with Prices

ในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดของซอฟต์แวร์ Genesys ERP เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับซอฟต์แวร์เฉพาะเป็นของตัวเอง โดยได้ผ่านการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ทั้งในส่วนของแบบฟอร์มและรายงาน รายละเอียดของราคาที่แสดงนี้จะรวมถึงในส่วนของ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, การแก้ไขแบบฟอร์มและรายงานต่างๆ, การอิมพลีเมนต์, ฝึกอบรม, คู่มือการใช้งาน, และการรับประกันแก้ปัญหาต่างๆ ฟรี 1 ปี 

  1.0 Flow Diagram

  2.0 Module Price

  3.0 Module Description

View Sample Screen Shots

1.0 Flow Diagram

เป้าหมายของระบบซอฟต์แวร์ที่ดีคือ ทำให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลที่มีประโยชน์มาใช้ในการบริหารงานของแต่ละฝ่าย และของผู้บริหารระดับสูง(Executive) ที่ดูแลธุรกรรมของหลายๆฝ่าย ซอฟต์แวร์ที่ทางบริษัทเสนอนี้จะรับข้อมูลรายการประจำที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปเพื่อธุรกรรมรายรับในระบบ Transaction Processing System (TPS) เช่น งานรับออเดอร์ลูกค้า, ใบส่งของ, ใบแจ้งหนี้, และการรับเช็คลูกค้า เพื่อนำมาสรุปข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในแต่ละฝ่าย หรือที่เรียกกันว่า Management Information System (MIS) ระบบ MIS ประกอบไปด้วยรายงานต่างๆที่ทำได้จากข้อมูลประจำวันที่ได้ป้อนไว้ในระบบ Transaction Processing System ตัวอย่างรายงาน MIS คือ ลูกหนี้ค้างรับต่อลูกค้า, รายการที่สั่งและค้างส่งลูกค้า, รายการขายดีที่สุด Top 10, และอื่นๆ ที่นำมาจากฐานข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกเข้าสู่ระบบ Transaction Processing System ส่วนระบบ Executive Information System (EIS) นั้นประกอบไปด้วยรายงานระดับวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเช่นกัน แต่จะวิเคราะห์จากหลายแหล่ง เพื่อผู้บริหารระดับสูง ตัวอย่างรายงาน EIS มีรายงานอายุลูกหนี้, งบกำไรขาดทุน, ต้นทุนต่อรายการผลิต, งบดุล, และ cash flow

General Flow Diagram:

PROCESS BY DEPARTMENT

This section lists all the processes in the proposed software under each department.  The software module that implements the business process is also included for your reference. 

ฝ่ายการตลาด (SL)

Process Code

อยู่ใน

Module

Process Name

SL01

Quotation

ใบเสนอราคา

SL02

Core

ใบสั่งขาย/สัญญาขาย

SL03

Core

ใบสัญญาขายต่างประเทศ

SL04

Core

ดูประวัติราคาขายสินค้า

SL05

Quotation

Buyer Enquiry

SL06

Quotation

Enquiry BOM และ Pricing

SL07

Consignment

เปลี่ยน Grade ราคา

SL08

Consignment

บันทึกยอดการขายจุดขาย

SL09

Consignment

วิเคราะห์การฝากขาย

SL10

POS

ทำ Tag Barcode

SL11

POS

พิมพ์ใบแจ้งหนี้หน้าร้าน

SL12

POS

พิมพ์ใบลดหนี้และใบคืนของหน้าร้าน

SL13

POS

รายละเอียดพนักงานขาย และพนักงานที่ใช้เครื่อง

SL14

POS

การส่งเสริมการขาย

SL15

POS

ตรวจสอบยอดขาย

SL16

POS

สมัคร Member

SL17

Synch

รับโอนข้อมูลการขาย/คืนจากระบบ POS

SL18

Synch

โอนส่งข้อมูลรหัสสินค้าไปยัง POS

SL19

Synch

Data Backup

SL20

Synch

รับโอนข้อมูลพนักงานกะ เพื่อคิด Commission

ฝ่ายคลังสินค้า (ST)

Process Code

อยู่ใน

Module

Process Name

ST01

Core

ตั้งต้นยอดสินค้าคงคลัง

ST02

Core

ปรับยอดสินค้าคงคลัง

ST03

Core

รับซื้อสินค้าเข้าคลัง

ST04

Core

รับคืนจากการขาย

ST05

Core

รับคืนวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตภายในโรงงาน

ST06

Subcontract

รับคืนวัตถุดิบที่เหลือจากผู้รับเหมาภายนอก

ST07

Core

รับวัตถุคืนเมื่อการผลิตเสร็จสิ้น

ST08

Core

ปรับยอดกสินค้าคงคลัง

ST09

Core

รับสินค้าที่ผลิตเสร็จภายในโรงงาน

ST10

Subcontract

รับสินค้าที่ผลิตจากผู้รับเหมาภายนอก

ST11

Core

รับสินค้าที่ย้ายข้ามเข้าคลัง

ST12

Core

รับสินค้าเพื่อเหตุผลอื่นๆ

ST13

Core

เบิกใช้วัตถุดิบ

ST14

Core

เบิกสินค้าเพื่อการขาย

ST15

Core

เบิกเพื่อปรับยอดสินค้าคงคลัง

ST16

Subcontract

เบิกใช้วัตถุดิบสำรับผู้รับเหมา

ST17

Core

เบิกสินค้าเพื่อย้ายคลัง

ST18

Core

เบิกจ่ายสินค้าเพื่อย้ายสินค้าข้ามคลัง

ST19

Core

เบิกจ่ายสินค้าเพื่อส่งคืนผู้ขาย

ST20

Core

เบิกสินค้าเพื่อเหตุผลอื่นๆ

ST21

Consignment

เบิกจ่ายสินค้าฝากขาย

ST22

Consignment

รับคืนสินค้าฝากขาย

ST23

Consignment

ตัดยอดจากการขายที่จุดฝากขาย

ST24

Consignment

แผนการผลิดเพื่อกระจายสินค้าตามร้านค้า

ST25

Consignment

แผนการส่งกระจายสินค้าตามร้านค้า

ฝ่ายการเงิน (FA)

Process Code

อยู่ใน

Module

Process Name

FA01

Core

ใบแจ้งหนี้ขายสินค้า

FA02

Core

ใบแจ้งหนี้ขายบริการ

FA03

Core

ใบลดหนี้จากการขาย

FA04

Core

ใบวางบิลการขาย

FA05

Core

ใบขนส่งสินค้าต่างประเทศ (Export Packing List)

FA06

Core

ใบบันทึกเจ้าหนี้สำหรับการซื้อ

FA07

Core

ใบบันทึกเจ้าหนี้สำหรับการซื้อต่างประเทศ

FA08

Core

การรับเงินสำหรับการขาย หักใบลดหนี้

FA09

Core

การจ่ายเงินสำหรับการซื้อ หักใบลดหนี้

FA10

Core

บัญชีเจ้าหนี้และการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา

FA11

Consignment

ใบแจ้งหนี้สินค้าฝากขาย

FA12

Consignment

ใบลดหนี้คืนสินค้าฝากขาย

FA13

Consignment

แจ้งยอดขายจุดฝากขาย

FA14

Consignment

ระบบ A/R ห้างฝากขายจาก GP

 

 

 

ฝ่ายจัดซื้อ และ Merchandising (PO)

Process Code

อยู่ใน

Module

Process Name

PO01

Core

ตั้งรหัสสินค้า raw materials, pack materials, supplies, spare parts, และอื่นๆ

PO02

Core

ใบขอจัดซื้อ (P/R)

PO03

Core

ใบสั่งซื้อ (P/O)

PO04

Core

ทำประวัติราคาซื้อ

PO05

Core

ประวัติราคาที่เสนอโดยผู้ขาย

PO06

Core

วางแผนการจัดซื้อ

PO07

Subcontract

ใบจ้างตัดเย็บภายนอก W/O

PO08

Subcontract

ใบจ้างงานภายนอก W/O (embroidery, paint, washing, finishing)

PO09

Core

Materials Requirements Planning (MRP)

PO10

Core

Supplier Late Delivery Assessment

ฝ่ายผลิต (PT)

Process Code

อยู่ใน

Module

Process Name

PT01

Core

วางแผนการผลิต

PT02

Core

ใบสั่งผลิต M/O ระบุ WIP/FG ที่ต้องผลิต

PT03

Core

ใบสั่งผลิต M/O ระบุ Raw Mat ที่ต้องใช้

PT04

Core

เบิกสินค้าเข้าในกระบวนการผลิต

PT05

Core

ใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต

PT06

Core

ส่งสินค้าที่ผลิตได้ออกจากกระบวนการผลิต

PT07

Core

ใบสั่งตัดผ้า

PT08

Scheduling

เวลาในกระบวนการผลิต

PT09

Scheduling

ตั้งค่าในสายการผลิต (Line)

PT10

Scheduling

Line Balancing

PT11

Scheduling

สร้างตารางเวลาของกระบวนการผลิต

PT12

Scheduling

กำหนดงานให้สายการผลิต

PT13

Scheduling

Gantt Chart ต่อสายการผลิต

PT14

Scheduling

Gantt Chart ต่อ Job การผลิต

PT15

Scheduling

สถานะการผลิตที่แท้จริง

PT16

Scheduling

ปรับปรุงตารางการผลิต

PT17

Coupon

ตั้งค่าขั้นตอนการผลิตต่อ M/O

PT18

Coupon

ใบปูผ้า

PT19

Coupon

การจัดพิมพ์ Barcode คูปอง

PT20

Coupon

ค่าแรงพนักงานโดยการอ่าน (Scan) คูปอง

PT21

Coupon

แจ้งสถานะการผลิต

 ฝ่าย QA (QA)

Process Code

อยู่ใน

Module

Process Name

QA01

Core

P/O Receiving QA

QA02

Core

W/O Receiving QA

QA03

Core

M/O Receiving QA

QA04

Core

Grade Per Product Code

QA05

Core

Grade per Purchase Batch

QA06

Core

Grade Per Production Batch

QA07

Core

Hold Grade for Unknown Grade

QA08

Core

Warehouse Sections: Hold, Scrap, Good

ฝ่ายพัฒนาสินค้า Product Development (PD)

Process Code

อยู่ใน

Module

Process Name

PD01

Core

ตั้งรหัสสินค้า WIP, Finished Goods

PD02

Core

สูตรการผลิต BOM ต่อ Style

PD03

Sampling

ใบสั่งทำสินค้าตัวอย่าง

PD04

Sampling

สถานะการผลิตสินค้าตัวอย่าง

ฝ่ายบัญชี และ audit (AC)

Process Code

อยู่ใน

Module

Process Name

AC01

Accounts

จัดทำผังบัญชี

AC02

Accounts

จัดทำข้อมูลภาษี

AC03

Accounts

ยอดบัญชียกมาต้นปี

AC04

Accounts

การเรียกดูและบันทึกบัญชี

AC05

Accounts

การรับเงินทั่วไป

AC06

Accounts

การจ่ายเงินทั่วไป

AC07

Accounts

คำนวณต้นทุนสินค้าซื้อ

AC08

Accounts

คำนวณต้นทุนสินค้าจ้างผลิต

AC09

Accounts

การหัก ณ ที่จ่าย

AC10

Accounts

สมุดบัญชีทั่วไป (JV)

AC11

Accounts

บัญชีแยกประเภท (GL)

AC12

Accounts

ดูรายงานงบต่างๆ

AC13

Accounts

ปิดบัญชีรายเดือน

AC14

Accounts

ปิดการเคลื่อนไหวสินค้ารายเดือน

AC15

Accounts

Bank Account Reconciliation

AC16

Depreciation

กำหนดหมายเลขทะเบียนสินทรัพย์

AC17

Depreciation

การจัดซื้อสินทรัพย์

AC18

Depreciation

นำเข้าสินทรัพย์

AC19

Depreciation

การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์

AC20

Depreciation

การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์

AC21

Depreciation

ทะเบียนสินทรัพย์ และประวัติการเสื่อมราคา

AC22

Depreciation

คิดค่าเสื่อมรายเดือน

AC23

Costing

คำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิต

 

 

 

ฝ่ายบุคคล (HR)

Process Code

อยู่ใน

Module

Process Name

HR01

HR

รายละเอียดพนักงาน

HR02

HR

นำเข้าข้อมูลบัตรเข้าออกพนักงาน

HR03

HR

สรุปการทำงานราย เดือน/15 วัน

HR04

HR

ข้อมูลการฝึกอบรมและสัมมนา

HR05

HR

กำหนดเป้ายอดขายรายเดือน

HR06

HR

เปลี่ยนรายละเอียดเงินเดือนพนักงาน

HR07

HR

ข้อมูลรายได้/รายหักใบเงินเดือน

HR08

HR

ทำใบ slip เงินเดือนให้พนักงาน

HR09

HR

ใบลาออก

HR10

HR

ใบลางาน

HR11

Coupon

ทำจ่ายรายชิ้นจาก Coupon Scan

HR12

Commission

กำหนดพนักงานขายที่ได้รับ Commission 

HR13

Commission

ตั้งค่าเป้าการขายในช่วงเวลา

HR14

Commission

กำหนดวิธีคิดค่า commission

HR15

Commission

คำนวณค่า commission การขาย รายเดือน

HR16

Commission

โยงข้อมูลกับระบบ HR

2.0 Module Price

ราคาตามที่เสนอนี้จะประกอบได้ด้วยส่วนของ : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, การแก้ไขแบบฟอร์มและรายงานต่างๆให้ตรงตามความต้องการลูกค้า, การอิมพลีเมนต์, ฝึกอบรม, คู่มือการใช้งาน, และการรับประกันแก้ปัญหาต่างๆ ฟรี 1 ปี สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ นอกเหนือจากสโคปงานนี้ จะขอคิดค่าบริการพัฒนาซอฟ์ทแวร์ที่อัตรา 5,000 บาทต่อวัน

Module

Price

1.   Core Module. Core Sales, Purchasing, Inventory, Finance, and  Production Management Module ระบบหลักเพื่อบริหารงาน  ขาย, จัดซื้อ, สินค้าคงคลัง, บริหารการเงิน, และการผลิต

580,000

2.   Accounts Module. Accounting Module ระบบการบัญชี

90,000

3.   Depreciation Module. Asset Management and Depreciation Module (linked to Finance) ระบบการบันทึกทะเบียนสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา

80,000

4.   Costing Module. Produced Goods Job Costing Module ระบบคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิต

50,000

5.   Scheduling Module. Production Plan and Scheduling Module ระบบบริหารแผน และตารางเวลาการผลิต

180,000

6.   HR Module. Human Resource (HR) Management Module ระบบบริหารงานบุคคล และการจ่ายเงินเดือน (link to Coupon and Sales Commission)

120,000

7.   Commission Module. Sales Commission Module (can link to HR) ระบบการจ่ายค่า commission การขาย

90,000

8.   Coupon Module. Coupons for Piece-Rate Payment and Production Tracking Module (can link to HR) ระบบคูปองตัดเย็บ Barcode เพื่อคิดค่าแรงรายชิ้นและสถานะการผลิต

120,000

9.   Subcontract Module. Subcontracted Work Management Module ระบบบริหารงานจ้างผลิตภายนอก

60,000

10. Quotation Module. Customer Enquiry Order and Quotation Module ระบบเสนอราคาให้ลูกค้า

50,000

11.  Sampling Module. Sampling Order Management Module ระบบใบสั่งผลิตตัวอย่าง

50,000

12. Consignment Module. Retail Outlet and Consignment Sales with GP Management Module ระบบบริหารงานฝากขายในพื้นที่การขาย

240,000

13.  POS Module. Point of Sale (POS) Software (per site license, unlimited machines). Can link to Head Office. ระบบบัณทึกการขายที่ร้านค้าปลีก โดยสามารถโอนข้อมูลมาที่สำนักงานใหญ่ (ราคาต่อ 1 ร้านค้า)

50,000

14.  Synch Module. Head Office Synch Module for POS ระบบรับข้อมูลจากร้านค้าปลีก มาที่สำนักงานใหญ่

90,000

TOTAL:

  1,850,000

 

 3.0 Modules Description

 1.     Core Module. Core Sales, Purchasing, Inventory, and  Management Module ระบบหลักเพื่อบริหารงาน  ขาย, จัดซื้อ, สินค้าคงคลัง และผลิต

1.   การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) และการออกแบบระบบ  (System Design) ทางบริษัทฯจะทำการวิเคราะห์พร้อมทั้งทำการออกแบบระบบ เพื่อเสนอแก่ท่านจนเป็นที่พอใจ หลังจากนั้นจึงเริ่มขั้นตอนของงานการพัฒนาระบบ

2.   การตั้งรหัสสินค้า สำหรับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ป้าย, วัตถุดิบต่างๆ, สินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต และสินค้าที่ท่านผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้ว (Finish Goods)

3.      ระบบการปรับยอดสรุปสินค้าคงคลัง ณ ต้นปี พร้อมพิมพ์แบบฟอร์มและรายงานสรุป

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถเรียกดูรหัสสินค้าทั้งหมด และรองรับหน่วยของสินค้านั้นๆ ได้ถึง 2 หน่วย (หน่วยหลัก/ย่อย), สามารถเลือกรหัสของสินค้าแต่ละชนิด เช่น รหัสของวัตถุดิบไปจนถึงรหัสสินค้าที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้ว นอกจากนั้นยังสามารถทำการตั้งค่าเริ่มต้นของสินค้าหรือทำการปรับยอดของสินค้าในระหว่างปีได้

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานสต็อกสินค้า (Stock Reports - ดูจากรายการด้านล่าง)

4.      ใบขายสินค้า (Sales Order – Performa Invoice) พร้อมพิมพ์แบบฟอร์ม

คุณสมบัติพิเศษ: ระบบสามารถรองรับทุกสกุลเงิน เช่น สกุลเงินบาท ดอลลาร์ (Dollar) และเงินเยน (Yen) ได้ ในแต่ละ order จะมีได้เพียง 1 รูปแบบ (Style) แต่สามารถกำหนดสีและแบบของผ้าดิบที่ใช้และขนาดได้หลากหลาย มีการกำหนดอัตราส่วนของจำนวนสินค้าในแต่ละขนาดได้ นอกจากนั้นยังเรียกดูสถานะการส่งสินค้าต่างๆ ตาม order ได้อีกด้วย                                                 

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานแสดงรายละเอียดใบ (S/O),รายงานสรุปใบ (S/O) โดยสามารถเลือกดูได้รายวัน, ตามรายชื่อลูกค้า, ตามวันครบกำหนด  รายงานการส่งสินค้าตาม Order, รายงานสินค้าค้างส่ง

5.      ใบกำกับสินค้า – Work Order (W/O).

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถแสดงรายละเอียดตามใบสั่งขาย ทั้งขนาด, รูปแบบสินค้า, จำนวนผ้าดิบที่ใช้, ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ป้ายตราสินค้า, ส่วนที่ใช้ปักผ้า และสิ่งที่จำเป็นในการใช้ผลิตอื่นๆ (ทั้งผลิตเองและสั่งผลิตภายนอก) ซึ่งขั้นตอนการผลิตเดียวกันสามารถมีได้ทั้งการผลิตภายในและภายนอกโรงงาน ข้อมูลในส่วนนี้จะใช้ในการทำแบบฟอร์มใบสั่งผลิต/กำกับวัตถุดิบ นอกจากนั้นยังสามารถใช้กำหนดรายการวัตถุดิบที่ต้องสั่งซื้อ รวมทั้งดูรายละเอียดการบรรจุและสินค้าได้

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานแสดงรายการใบกำกับสินค้าโดยสามารถเรียกดูได้ตามวันที่, ตามรายชื่อลูกค้า และตามวันกำหนดส่งสินค้า

6.      ใบสั่งผลิต/กำกับวัตถุดิบ – ข้อมูลแสดงวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถทำรายการแสดงวัตถุดิบที่ต้องใช้ตามใบกำกับสินค้า ซึ่ง ประกอบด้วยจำนวนที่ต้องสั่งวัตถุดิบเพิ่มเพื่อการผลิตและที่มีอยู่ในสต็อก ส่วนที่ต้องใช้เพื่อการปัก, รายการวัตถุดิบจะแบ่งระหว่างวัตถุดิบที่ซื้อมาจาก supplier และที่จะต้องได้จากลูกค้าเอง, ขั้นตอนการผลิตต้องระบุว่าเป็นการผลิตภายในหรือจ้างผลิตภายนอก ซึ่งในบางกระบวนการอาจมีได้ทั้งผลิตภายในและภายนอกโรงงาน สามารถเรียกดูสถานะในการผลิตในแต่ละขั้นตอนได้ ทั้งการสั่งซื้อวัตถุดิบ, การตัด, การเย็บ, การปัก และการบรรจุ (Finish) สามารถสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมหรือดึงมาจากที่มีอยู่ในคลัง (Stock) ได้ โดยมีการแสดงจำนวนที่คงเหลือในสต็อก(ไม่นับรวมที่มีการจองไว้) หรือถ้าวัตถุดิบใดไม่มีก็สามารถเปิดใบสั่งซื้อให้กับผู้ขายได้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งจะสร้างรหัสสินค้าให้กับสินค้าใหม่ได้โดยอัตโนมัติ

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานแสดงรายละเอียดวัตถุดิบที่ต้องใช้ , รายงานแสดงสถานะของ BOM (จำนวนคงเหลือตามใบสั่งซื้อและที่มีในสต็อก), รายงานแสดงรายการสินค้าที่ถูกจอง (ของ order อื่น) ตามใบกำกับสินค้า, รายงานแสดงสถานะการผลิตในแต่ละขั้นตอน (การซื้อ, การตัดผ้า, การเย็บผ้า, การปักผ้า และการบรรจุสินค้า (Finish), รายงานแสรายการวัตถุดิบค้างรับ

7.      การจัดซื้อวัตถุดิบ (P/O) พร้อมพิมพ์แบบฟอร์ม

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถสร้างใบสั่งซื้อวัตถุดิบโดยอัตโนมัติ เมื่อมีความต้องการวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต/กำกับวัตถุดิบ โดยหน่วยของวัตถุดิบที่สั่งจะประกอบด้วย 2 หน่วย (หน่วยหลักและหน่วยในการบรรจุ) และการกำหนดราคาได้ทั้ง 2 หน่วย พร้อมเลือกได้สกุลเงินได้

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อวัตถุดิบ (สรุปตามวันที่, สรุปตามผู้ขายหรือวันกำหนดส่ง), รายงานแสดงสถานะการสั่งซื้อ (ค้างรับ) และรายงานแสดงรายการวัตถุดิบที่ค้างรับ    

8.      ระบบดูแลสินค้า เข้า - ออก จากคลัง พร้อมรายงานสรุป (Stock Reports)

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถทำใบรับสินค้าเข้าคลังพร้อมระบุเหตุผลต่างๆ ได้ เช่น รับเข้าจากการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบเข้า (P/O), รับคืนจากการขาย (Sales Return), การรับคืนวัตถุดิบที่เหลือจากการเบิกไปผลิต, การรับวัตถุดิบคืนจากการยกเลิกผลิต, การปรับยอดในคลัง (Stock), การรับเข้าจากการย้ายคลัง, รับเข้าจากเหตุผลอื่นๆ  รวมทั้งดูสถานะสินค้าที่อยู่ในขั้นตอนการผลิต ทั้งจากขั้นตอนการซื้อ, การตัด, การเย็บ, การปัก และการบรรจุ (Finish)  กระบวนการต่างๆ ที่เป็นการจ้างผลิตภายนอกก็สามารถดูสถานะของสินค้าได้ (ผู้รับเหมาจะเป็นเหมือนกับคลังสินค้าที่เก็บส่วนประกอบย่อยๆ ของสินค้าไว้ และส่งคืนมาในรูปของสินค้าสำเร็จรูป)

ในส่วนของใบเบิกวัตถุดิบหรือสินค้าออกจากคลังนั้น จะมีการระบุเหตุผลของการเบิกออกเช่นเดียวกับใบรับเข้า เช่น เบิกสินค้าเพื่อการขาย (S/O), เบิกออกจากการส่งคืนสินค้าหรือวัตถุดิบจากการสั่งซื้อ (Purchase Return), การปรับยอด, การเบิกสินค้าหรือวัตถุดิบออกจากการย้ายคลัง และการเบิกเนื่องจากเหตุผลอื่นๆ

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานแสดงการ เข้า/ออก จากคลัง, รายงานรับสินค้าที่ผลิตเสร็จ, รายงานแสดงสินค้าที่สูญเสีย, รายงานแสดงจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ต่อกระบวนการผลิต, รายงานยอดคงเหลือของสินค้าและวัตถุดิบในคลัง (Stock), รายงานสรุปการรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ, รายงานสรุปการส่งสินค้าตามการขาย, รายงานแสดงวัตถุดิบที่ใช้ตาม W/O, สินค้าที่ผลิตได้ตาม W/O, รายงานสรุปสินค้าค้างรับ, รายงานสรุปสินค้าค้างส่ง, รายงานแสดงรายการวัตถุดิบค้างส่งตาม W/O, รายงานการค้างรับจาการจ้างปัก, การวิเคราะห์สินค้าที่มีในสต็อก (จำนวนในสต็อก + ค้างรับตาม PO – ค้างส่งตาม SO – ที่ต้องใช้เป็นวัตถุดิบตาม WO + ค้างรับจากการผลิตตาม WO – จำนวนต่ำสุด (Minimum Stock ที่กำหนดไว้),รายงานแสดงรายการสินค้าที่มีต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด

9.      ใบสั่งตัดผ้า พร้อมพิมพ์แบบฟอร์ม

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถป้อนข้อมูลรายละเอียดผ้าแต่ละชนิดที่ต้องตัดสำหรับขนาดของหมวกในแต่ละแบบ (Design) รวมถึงระบบจะมีการป้อนจำนวนชิ้นผ้าที่ตัดเสร็จแล้ว และผ้าที่ใช้ไปพร้อมทั้งสามารถเปรียบเทียบระหว่างสูตรในการสั่งตัดและการสั่งตัดผ้าจริงได้

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานใบสั่งตัดผ้า, รายการสั่งตัด, สถานะการสั่งตัดผ้า, รายงานผ้าที่ยังไม่เริ่มตัด, รายงานแสดงจำนวนผ้าที่ใช้ในการตัด, การสูญเสีย และสูตรการผลิต

10.  ใบแจ้งหนี้สำหรับการขาย ภายในประเทศ และต่างประเทศ (Export Invoice)

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถจัดทำและออกเอกสารใบแจ้งหนี้พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดทั้งหมด ทั้งแบบใบแจ้งหนี้ในประเทศ และใบแจ้งหนี้ต่างประเทศได้ พร้อมทั้งทำการบันทึกบัญชีลงโนระบบโดยอัตโนมัติ ในแต่ละรหัสสินค้าสามารถผูกบัญชีเกี่ยวกับรายได้จากการขายได้และผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ สำหรับเอกสาร หรือใบแจ้งหนี้เกี่ยวกับการส่งออก สามารถพิมพ์ได้ 4 รูปแบบ : เอกสารสำหรับลูกค้า, เอกสารที่กำหนดขึ้นเอง (custom) , เอกสารสำหรับธนาคาร, เพื่อ undervalue แต่จะบันทึกเข้าบัญชีเพียงประเภทเพื่อลูกค้าเท่านั้น

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ในประเทศ และต่างประเทศ, รายงานแสดงบัญชีรายรับ, รายงานแสดงยอดลูกหนี้คงค้าง, รายงานแสดงรายละเอียดใบแจ้งหนี้ และยอดขายแต่ละชนิดสินค้าที่ขาย

11.   ใบขนส่งสินค้าต่างประเทศ (Export Packing List)

คุณสมบัติพิเศษ: แสดงรายการขนส่งสินค้าตามแต่ะละ carton

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานสรุปการขนส่งสินค้า  

12.  ใบลดหนี้จากการขาย

คุณสมบัติพิเศษ:  การรับเงินจากการขายจะใช้ยอดจากใบแจ้งหนี้หักด้วยใบลดหนี้ 

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานแสดงใบลดหนี้จากการขาย, ใบลดหนี้และการชำระเงิน, รายการใบลดหนี้, รายการใบลดหนี้พร้อมแสดงรายละเอียด

13.  ใบวางบิลการขาย

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถรวบรวมใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อทำการวางบิล (สำหรับการขายในประเทศ), สามารถคัดลอกรายการต่าง ๆ ในใบวางบิลได้เมื่อทำการรับเงิน

 รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานใบวางบิล, ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่วางบิล, รายการใบวางบิลในช่วงเวลาที่เลือก, วันกำหนดรับชำระเงินของแต่ละใบวางบิล  การดูแลเกี่ยวกับยอดยกมาทางบัญชี ณ ต้นปี พร้อมพิมพ์รายงาน

14.  บันทึกเจ้าหนี้สำหรับการซื้อ พร้อมพิมพ์แบบฟอร์ม

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถกรอกรายละเอียดบิลจากการซื้อ และตั้งค่าบัญชีเจ้าหนี้ รวมทั้งทำสมุดบัญชีการซื้อได้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการ

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานสรุปใบแจ้งหนี้การซื้อและรายละเอียด, รายการสินค้าที่ซื้อ, ประวัติราคาสินค้าที่ซื้อ, บัญชีเจ้าหนี้, การจ่ายเงินตามบิล

15.  บันทึกเจ้าหนี้สำหรับการซื้อ ต่างประเทศ

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถกำหนดรหัสบัญชีเจ้าหนี้, อัตราภาษี, การขนส่งสินค้า เพื่อให้ทราบต้นทุนในการซื้อสินค้า นอกจากนั้นค่าขนส่งก็สามารถคิดรวมเป็นต้นทุนสินค้าได้เพื่อเพิ่มค่าให้กับสินค้านั้นๆ ทำให้เราทราบราคาสินค้าที่แน่นอนที่มีอยู่ในสต็อก 

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานต้นทุนการซื้อสินค้า, รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย

16.   ใบลดหนี้สำหรับการซื้อ

คุณสมบัติพิเศษ: การจ่ายเงินตามใบลดหนี้การซื้อ 

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  แสดงรายการใบลดหนี้, การจ่ายเงินตามใบลดหนี้การซื้อ, รายละเอียดรายการใบลดหนี้ 

17.    การรับเงินสำหรับการขาย หักใบลดหนี้

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถอ้างอิงใบลดหนี้การขายเพื่อใช้ในการรับเงินจากลูกค้า เชื่อมโยงกับรหัสลูกค้าเพื่อแสดงรายการบิลที่ยังค้างรับ และยังกำหนดให้มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายและปรับยอดบัญชีได้

รายงาน: สรุปรายงานรายรับพร้อมรายละเอียด, บัญชีลูกหนี้ และการรับเงินตามบิล

18.   การจ่ายเงินสำหรับการซื้อ หักใบลดหนี้

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถอ้างอิงถึงใบแจ้งหนี้หักลบด้วยใบลดหนี้ทางการค้าจากเจ้าหนี้เพื่อทำใบจ่ายเงิน แก่ Supplier พร้อมทั้งสามารถทำใบหัก ณ ที่จ่ายได้ด้วย

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานการจ่ายเงินจากการซื้อ, รายงานการหักลดใบลดหนี้ได้

19.   การอบรมการใช้งาน พร้อมบริการด้านการรักษาและดูแลระบบ

20.  โดยจะมีการอบรมวิธีการใช้งานให้แก่ลูกค้า และมีการบริการแก้ไขรายงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงมีการบำรุงรักษาโปรแกรมฟรี 1 ปี

21.   รายงานสำคัญ ๆ อีก 15 รายงานตามความต้องการของลูกค้า

2.     Accounts Module. Accounting Module ระบบการบัญชี

1.      การจัดการผังบัญชีและภาษี พร้อมพิมพ์รายงาน

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถกำหนดค่าทางรหัสบัญชีได้หลายขั้น (Level/Tree), ระบบสามารถรองรับการตั้งค่าเกี่ยวกับผังบัญชีได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การตั้งค่าและกำหนดมูลค่าภาษีเป็นเปอร์เซ็นต์รวมถึงภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานแสดงรายละเอียดรหัสบัญชี และบัญชีงบดุลต่าง ๆ  

2.      การดูแลเกี่ยวกับยอดยกมาทางบัญชี ณ ต้นปี พร้อมพิมพ์รายงาน

คุณสมบัติพิเศษ: สำหรับในแต่ละบัญชี ระบบสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นของมูลค่าทางบัญชีได้ พร้อมทั้งสามารถคัดลอกข้อมูลบัญชีงบดุล และงบทดลองจากปีที่ผ่านมาได้

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานแสดงการกำหนดค่าเริ่มต้นทางบัญชี

3.      การเรียกดูและบันทึกบัญชี

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายวันก่อนที่จะทำการบันทึกจริงลงในสมุดแยกประเภท ในทุกขั้นตอนการทำงานสามารถเรียกดูและบันทึกบัญชีได้

4.        การรับเงินทั่วไป

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถระบุการรับเงินทั่วไปโดยอ้างอิงรหัสบัญชีจากฝ่ายบัญชี

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานแสดงรายละเอียดรายรับ และรายงานรายการรับ

5.      การจ่ายเงินทั่วไป

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินโดยอ้างอิงถึงรหัสบัญชีจากฝ่ายบัญชีได้ เพื่อทำการจ่ายเงินต่าง ๆ แก่เจ้าหนี้ เช่น ค่าไฟ, เบ็ดเตล็ด, ฯลฯ และยังสามารถเชื่อมโยงไม่สู่รายงานภาษีVAT และใบหัก ณ ที่จ่ายได้

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานแสดงรายละเอียดการจ่ายเงิน

6.      การหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถป้อนข้อมูลพร้อมพิมพ์ใบหัก ณ ที่จ่าย จากการใบรับเงิน, ใบจ่ายเงิน และสมุดรายวันทั่วไปได้  

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  ใบหัก ณ ที่จ่าย, รายงานหัก ณ ที่จ่ายต่อเดือน, รายงานหัก ณ ที่จ่ายต่อปี

7.      ระบบคำนวณต้นทุนสินค้าที่ซื้อ (Purchased Goods Job Costing)

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถป้อนและระบุราคาซื้อในใบตั้งเจ้าหนี้และอ้างอิงใบแจ้งหนี้ใบดังกล่าวในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ค่าอากร, ค่าขนส่ง, ค่า Shipping ฯลฯ เมื่อสินค้าเข้าถึงคลังแล้วก็จะปรากฏมูลค่าของต้นทุนที่ถูกต้องบันทึกอยู่ใน Stock Card

8.      สมุดบัญชีทั่วไป และอีก 4 ประเภท

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถทำการปรับปรุงบัญชีต่าง ๆ โดยการเดบิต/เครดิตรายการที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขาย, การซื้อ, การรับเงิน หรือการจ่ายเงิน, สามารถอ้างอิง Job ต่าง ๆ ในแบบฟอร์มนี้

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  ใบ J.V (Journal Voucher)

9.      รายงานทางบัญชีทุกประเภท

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานสมุดรายวัน/บัญชีแยกประเภท โดย 1) ลำดับงาน 2) รหัสบัญชีตามวันที่, 3) Account Balance.  สามารถดูรายงานงบทดลอง, งบกำไรขาดทุนและงบดุลได้ในระดับความละเอียดที่ user ต้องการ

10. อบรมการใช้งานและการดูแลรักษาระบบ จะมีการอบรมให้แก่ผู้ใช้และมีการแก้ไขรายงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รวมถึงการบำรุงรักษาโปรแกรมฟรี 1 ปี

11.  รายงานสำคัญ ๆ อีก 10 รายงานตามความต้องการของลูกค้า

3.     Depreciation Module. Asset Management and Depreciation Module (linked to Finance) ระบบการบันทึกทะเบียนสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา

1.      การจัดซื้อสินทรัพย์

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถเปิดใบสั่งซื้อเพื่อซื้อสินทรัพย์ได้ และจะได้รับรหัสของสินทรัพย์นั้น

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานรายการสินทรัพย์ที่มี แสดงตามที่ตั้งและมูลค่าสินทรัพย์

2.      การนำเข้าสินทรัพย์

คุณสมบัติพิเศษ: เมื่อมีการรับสินทรัพย์เข้ามา ตำแหน่งที่ตั้งของสินทรัพย์นั้นๆจะถูกบันทึกไว้ และสินทรัพย์ทุกชิ้นจะได้รับรหัสและหมายเลข รหัสจะบอกถึงลักษณะของสินทรัพย์และหมายเลขจะแสดงถึงลำดับที่ ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์ 3 เครื่องอาจจะมีรหัสเดียวกัน แต่ว่าในแต่ละเครื่องจะมีหมายเลขของมันเองซึ่งจะไม่เหมือนกัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบที่อยู่และสถานะของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์แต่ละชิ้น

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานการรับสินทรัพย์ รายงานสินทรัพย์ที่ไม่ได้รับรหัส

3.      การกำหนดหมายเลขของสินทรัพย์

คุณสมบัติพิเศษ: เมื่อมีการรับสินทรัพย์เข้ามา สามารถกำหนดหมายเลขเฉพาะให้กับสินทรัพย์นั้นได้ 

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานสินทรัพย์ที่ไม่ได้รับหมายเลข รายงานแสดงรายการสินทรัพย์ตามประเภท 

4.      การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถทำการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ เช่น การย้ายไปไว้อีกแผนกหรืออีกห้องหนึ่ง

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานแสดงตำแหน่งของสินทรัพย์

5.      บันทึกทะเบียนสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา  

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถป้อนรหัสทะเบียนสินทรัพย์และเครื่องจักรที่มีอยู่ในกิจการ รวมถึงการบันทึก ราคาซื้อ, สถานที่เก็บ, มูลค่าปัจจุบัน ฯลฯ โดยจะมีการคำนวณค่าเสื่อมราคาในแต่ละเดือนโดยอัตโนมัติ เพื่อใช้เป็นต้นทุนในการผลิต คำนวนเวลาที่จะต้องบำรุงรักษาและอับเกรด สามารถผลิตสินค้าเพื่อเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ได้โดยการเปลี่ยนรหัสระหว่างรหัสสินทรัพย์และรหัสสินค้า (สำหรับการผลิตอุปกรณ์ต่างๆที่ผลิตขึ้นเองภายในโรงงาน) ดูการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ที่เข้าสู่คลังสินค้าหรือสำนักงาน

รายงานที่สัมพันธ์กัน:   รายงานแสดงค่าเสื่อมราคารายเดือน, รายงานแสดงมูลค่าสินทรัพย์ต่อช่วงเวลาที่กำหนด, รายงานแสดงประวัติมูลค่าของสินทรัพย์, รายงานแสดงรหัสสินทรัพย์ในแต่ละประเภทสินทรัพย์, รายงานแสดงรายการรหัสสินทรัพย์พร้อมมูลค่าสินทรัพย์

6.      ระบบคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายเดือน

คุณสมบัติพิเศษ: มูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์จะนำมาใช้เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาในแต่ละเดือน และสามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชี เพื่อนำไปลงใน JV ผู้ใช้สามารถกำหนดเปอร์เซนต์ของค่าเสื่อมราคาที่จะลดลงของสินทรัพย์ในแต่ละหมวดได้เอง

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานแสดงรายการค่าเสื่อมราคา ตามหมวดสินทรัพย์, ค่าเสื่อมราคาที่ลดลงรวม, มูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์

4.     Costing Module. Produced Goods Job Costing Module ระบบคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิต

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถป้อนค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยการอ้างอิงจากใบสั่งผลิต (work order) เมื่อสินค้าผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็จะสามารถทราบถึงต้นทุนของสินค้านั้น ๆ ได้ การคำนวณต้นทุนนั้นจะต้องนำค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการผลิต เช่น ค่าไฟ, ค่าแรง, ค่าเครื่องจักร มาคำนวณเพื่อเฉลี่ยให้สินค้าที่ผลิตแล้ว หรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการผลิต

5.     Scheduling Module. Production Plan and Scheduling Module ระบบบริหารแผน และตารางเวลาการผลิต

1.      การแสดงรายละเอียดกระบวนการผลิต

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถแสดงรายละเอียดของกระบวนการผลิต และค่าเริ่มต้นของเวลาที่ใช้ในแต่ละกระบวนการ เช่น การสั่งซื้อ, การทำสินค้าตัวอย่าง, การตัด, การเย็บ, การซักฟอก และการบรรจุ (สินค้าสำเร็จรูป)

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานแสดงรายการของกระบวนการผลิตและแสดงเวลา

2.      การตั้งค่าในสายการผลิต Line และค่าเริ่มต้นของเวลา

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถแสดงรายละเอียดของแต่ละสายการผลิตโดยการข้อมูลลงไป ตัวอย่างเช่น โรงงานประกอบตัวสายการผลิต A, B, C, D, และ E

รายงานที่สัมพันธ์กัน: รายงานแสดงสายการผลิต 

3.      การตั้งค่าขั้นตอนการผลิต Operation และตั้งค่าเริ่มต้นของเวลา

คุณสมบัติพิเศษสามารถแสดงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนการผลิตลงในนี้ เช่น รหัสขั้นตอน, อยู่ในกระบวนการอะไร (การตัด, การเย็บ, การซักฟอก และ Finishing) และยังตั้งค่าเริ่มต้นของอัตรารายชิ้น, ค่าเริ่มต้นของเวลาในการผลิต

รายงานที่สัมพันธ์กันแสดงรายการรหัส

4.      Line Balancing

คุณสมบัติพิเศษ เป็นการให้หลายๆกระบวนการทำงานไปพร้อมๆกันเพื่อให้เกิดการผลิตมากที่สุด โดยบางสายการผลิตสามารถเดินไปพร้อมกันได้ เช่น ชิ้นส่วนด้านหน้า, ด้านหลัง หรือการประกอบชิ้นส่วนย่อยๆ อัตราในการผลิตของแต่ละสายงานจะคำนวณอยู่บนพื้นฐานของ Line balancing ถ้ามีกระบวนการใดทำงานได้ช้าก็อาจเพิ่มจำนวนของคนงานในกระบวนการนั้นๆให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มผมผลิตโดยรวมของระบบ

รายงานที่สัมพันธ์กันรายงานรายละเอียดแต่ละสายการผลิต, การวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในแต่ละสาย (เวลาที่รอ Idle และเวลา Stack งาน), จำนวนผลผลิตที่ได้ 

5.      ตารางเวลาของกระบวนการผลิต

คุณสมบัติพิเศษ สามารถสร้างตารางเวลากระบวนการผลิตที่แท้จริงโดยคำนวณจากจำนวน operations ที่จำเป็นต้องใช้ โดยความสามารถในการผลิตในแต่ละสายการผลิต จะรู้ได้จากข้อมูลทางการผลิตและการทำ Line balancing โดยจะกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละoperationลงไป ตารางเวลาการผลิตยังสามารถแก้ไขได้ถ้าเกิดการล่าช้าในการทำงานหรือเครื่องจักรเกิดขัดข้อง โดยอาจแทรกบางกระบวนการที่สำคัญเข้าไปแทน

รายงานที่สัมพันธ์กัน:  Tasks not Assigned, Tasks vs. Line Assignments

6.      กำหนดงานให้สายการผลิต

คุณสมบัติพิเศษสามารถแสดงตารางเวลาขั้นตอนกระบวนการผลิต พร้อมระบุทรัพยากรต่าง ๆ และเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิต ในเมนูนี้จะปฏิบัติตามเวลาสายการผลิตจริงที่ได้กำหนดไว้ สามารถเห็นทรัพยากรต่าง ๆ ในสายการผลิตได้ อาจเป็น เครื่องจักร, พนักงาน หรือผู้ว่าจ้าง

รายงานที่เกี่ยวข้องหน้าที่การผลิตในสายการผลิตตามวัน, รายงานแสดงแผนการผลิตต่อเดือน, รายงานตารางเวลาการผลิตรายเดือน, รายงานแสดงความสามารถในการผลิตต่อวัน, Line Assignment Views. 

7.      การแสดงแผนผังแสดงการกำหนดหน้าที่ของการผลิต

คุณสมบัติพิเศษ สามารถแสดงกราฟเวลาของตารางในแต่ละสายการผลิตตามและแต่ละกระบวนการแยกตามวัน โดยสามารถแยกแสดงกราฟเวลาแผนการผลิตตามจริง สามารถดูเปรียบเทียบระหว่าง plan กับ actual (2 Gantt charts)  

รายงานที่เกี่ยวข้อง: กราฟแสดงเวลาตามหน้าที่ของแต่ละสายการผลิต, รายงานแสดงกราฟเวลาแสดงตามขั้นตอนการผลิต, รายงานกราฟแท่งแสดงตามสายการผลิต, รายงานแสดงกราฟเวลาตามตารางสายการผลิต

8.      สถานะการผลิตที่แท้จริง ถึงการปรับปรุงตารางการผลิต

คุณสมบัติพิเศษ: เพียงคุณใส่รายละเอียดข้อมูลที่จะได้จริงในแต่ละสายการผลิต สำหรับขั้นตอนการตัด และการเย็บผ้า, ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะผ่านขั้นตอนจากการอ่านรหัสบาร์โค๊ด อย่างไรก็ตามสำหรับกระบวนการผลิต/ขั้นตอนการผลิตอื่น ๆ เช่น สินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว ข้อมูลจะแสดงขึ้นในตารางการผลิตนี้ งานสำเร็จที่แท้จริงจะแสดงขึ้นกับแผนการผลิตเพื่อปรับปรุงในตารางการผลิต 

รายงานที่สัมพันธ์กันรายงานการปรับปรุงตาราง

6.     HR Module. Human Resource (HR) Management Module ระบบบริหารงานบุคคล และการจ่ายเงินเดือน

1.      รายละเอียดพนักงาน

คุณสมบัติพิเศษ: จัดเก็บข้อมูลของพนักงาน เช่น ชื่อ, รูปถ่าย, ที่อยู่ถาวรและชั่วคราว, ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, ประวัติการฝึกงาน, ความสามารถพิเศษ, ข้อมูลครอบครัว, ข้อมูลผู้ค้ำประกัน, ตำแหน่งงาน, แผนก, เงินเดือน, รายได้และรายหักในแต่ละเดือน, ข้อมูลภาษีต่างๆ

รายงานที่สัมพันธ์กัน: รายการเงินเดือนพนักงาน, รายงานรายชื่อพนักงาน แสดงตามแผนก, ตำแหน่งงาน, ประเภทงาน, ฐานเงินเดือน 

2.      การนำเข้าข้อมูลการเข้า-ออกงานของพนักงานจากเครื่องตอกบัตร

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถนำเข้าข้อมูล การเข้า-ออกทำงานของพนักงานในแต่ละวัน โดยอ่านจากข้อมูลที่เก็บอยู่ในเครื่องตอกบัตรพนักงาน เพื่อใช้คิดค่าแรงรายชั่วโมงภายในโรงงาน เพื่อบันทึกการมาสาย หรือเพียงดูว่าพนักงานมาทำงานหรือไม่ 

รายงานที่สัมพันธ์กันบันทึกการทำงานรายวัน และรายเดือนของพนักงาน

3.      บันทึกการทำงานรายเดือน (และ/หรือ 15 วัน) ของพนักงาน

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถบันทึกการมาทำงานของพนักงานตลอดทั้งเดือน โดยสรุพจากเครื่องตอกบัตร โดยจัดเก็บสถิติต่างๆทั้งวันที่มาสาย จำนวนวันที่ลางาน จำนวนนาทีที่สาย วันหยุดที่ใช้ จำนวนชั่วโมงล่วงเวลาที่ทำ และอื่นๆ

รายงานที่สัมพันธ์กัน: พิมพ์ใบรายงานบันทึกต่างๆ ตามชื่อ ตำแหน่งงาน แผนก

4.      ข้อมูลการฝึกอบรมและสัมมนา

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถกรอกข้อมูลการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานแต่ละคนภายในบริษัท 

รายงานที่สัมพันธ์กัน: รายงานการฝึกอบรมของพนักงาน

5.      การกำหนดเป้ายอดขายรายเดือน ให้พนักงานขาย

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถกำหนดเป้ายอดขายรายเดือน และเปอร์เซนต์ที่จะได้รับตามเป้าที่ทำได้

รายงานที่สัมพันธ์กัน: รายงานแสดงค่าคอมมิสชั่น

6.      เปลี่ยนรายละเอียดเงินเดือนพนักงาน

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถกำหนดเงินเดือนที่ต้องจ่ายให้พนักงานแต่ละคน และเมื่อถึงสิ้นเดือนจะดึงข้อมูลนี้ไปจัดทำใบ Pay Slip 

รายงานที่สัมพันธ์กัน:  พิมพ์ใบ Pay Slip.

7.      ข้อมูลรายได้/รายหักใบ slip เงินเดือน (และ/หรือ 15 วัน)

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถกำหนดรายได้ และรายหักของพนักงานแต่ละคน เช่นรายได้ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิสชั่น และอื่นๆ เช่นรายหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีประกันสังคม การหักเงินเพื่อกองทุน การหักประกันชีวิต และอื่นๆ

รายงานที่สัมพันธ์กันแสดงรายการของรายได้และรายหักประเภทต่างๆ

8.      ทำใบ slip เงินเดือนให้พนักงาน

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถจัดทำใบ pay slip สำหรับพนักงาน โดยการนำรายได้ทั้งหมดจากบันทึกการทำงานในเดือน (และ/หรือ 15 วัน) นั้นๆ และรายหักที่มีมาคำนวณ รวมถึงภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ค่าประกันสังคม ก็จะคำนวณให้อัตโนมัติ

รายงานที่สัมพันธ์กัน:   พิมพ์ใบ Pay slip, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, รายการ pay slip ทั้งหมด, สรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่อเดือน, รายงานการจ่ายภาษี หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานต่อปี

9.      ใบลาออก

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถกรอกข้อมูลพนักงานในการจัดทำใบลาออก เพื่อให้หัวหน้าแผนกทำการอนุมัติ 

รายงานที่สัมพันธ์กัน: พิมพ์ใบลาออก

10.  ใบลางาน

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถกรอกข้อมูลพนักงานในการจัดทำใบลางาน เพื่อให้หัวหน้าแผนกทำการอนุมัติ

รายงานที่สัมพันธ์กันพิมพ์ใบลางาน

11.  รายงาน ตามความต้องการลูกค้าอีก 4 รายงาน

12. แก้ไข program เล็กน้อย (ฟรี 3 man-day) เพื่อเข้ากับงานของคุณ  แก้ไข voucher ต่างๆ เช่น pay slip เพื่อเข้ากับงานของคุณ

13.  สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ 1) ระบบการจ่ายค่า commission การขาย และ 2) ระบบคูปองตัดเย็บ

7.     Commission Module. Sales Commission Module (can link to HR) ระบบการจ่ายค่า commission การขาย ระบบนี้ต้องใช้ร่วมกับ ระบบบริหารงานฝากขายในพื้นที่การขาย เนื่องจากต้องอาศัยข้อมูลการขาย

1.      ตั้งค่าประเภชพนักงานขายที่ได้รับ Commission 

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถกำหนดหมวดของพนักงานที่จะได้รับค่า commissions เช่น PC, Presenter, Cashier, Runner, Brand Merchandiser, Brand Manager

รายงานที่สัมพันธ์กันรายงานรายชื่อพนักงานตามหมวดของพนักงาน 

2.      ตั้งค่าเป้าการขายรายเดือน และในช่วงเวลา promotion

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถตั้งเป้ายอดขายตามแต่ละหมวดพนักงาน เป้ายอดขายอาจเป็นรายเดือนหรือช่วงเวลาโปรโมชั่นพิเศษ เช่น grand sale

รายงานที่สัมพันธ์กัน: รายงานรายการเป้ายอดขาย

3.      กำหนดวิธีคิดค่า commission การขาย

คุณสมบัติพิเศษ: กำหนดวิธีคิดค่า commission การขาย เช่น คิดเป็นเปอร์เซนต์ปกติ, คิดเปอร์เซนต์ถ้าขายได้เกินเป้า, คิดเปอร์เซนต์ถ้าขายในโซนการขาย, และอื่นๆ

4.      คำนวณค่า commission การขาย รายเดือน

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถคำนวณยอดการขายรวมต่อเดือนได้ ค่าคอมมิสชั่นของแต่ละหมวดพนักงานอาจคิดจากช่วงเวลาและวันที่ขายที่แตกต่างกันไป 

รายงานที่สัมพันธ์กัน: รายงานค่าคอมมิสชั่นต่อบุคคล

5.      สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติพิเศษ: ข้อมูลการจ่ายคอมมิสชั่นสามารถเชื่อมโยงกับระบบบริหารงานบุคคลเพื่อพิมพ์ pay slip ได้

8.     Coupon Module. Coupons for Piece-Rate Payment and Production Tracking Module (can link to HR) ระบบคูปองตัดเย็บ Barcode เพื่อคิดค่าแรงรายชิ้นและสถานะการผลิต

1.      การแสดงรายการขั้นตอน (Operation) ในการผลิต

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถแสดงรายการขั้นตอนภายในใบสั่งเย็บที่แม่นยำได้ ในรายการขั้นตอนสั่งเย็บนั้นอาจประกอบด้วย เย็บส่วนหน้า/หลัง+เย็บส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้องนำไปประกอบอีก ในแต่ละขั้นตอนการผลิตจะมีเวลาที่มาตรฐานและอัตราชิ้นที่ผลิตได้เพื่อคำนวนค่าแรง การวางสายการผลิตนี้ (Line Balancing) จะสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับรายการขั้นตอนการผลิต

รายงานที่เกี่ยวข้อ: รายงานแสดงรายการขั้นตอนของการผลิตต่อออร์เดอร์

2.      การตั้งค่า Coupon โดยใช้ Barcode และการจัดพิมพ์ Coupon

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถระบุรายละเอียดการตัดผ้าต่อม้วนให้กลายเป็นชิ้นเพื่อมัดรวม ชิ้นส่วนของผ้าด้านหน้าอาจแยกออกจากด้านหลัง+ส่วนที่จะนำไปเย็บประกอบกันอีกทีหนึ่งเพื่อมาบรรจบกันในสายงานผลิตนั้นใน แบบฟอร์มนี้สามารถพิมพ์รายละเอียดในแต่ละมัดของผ้าพร้อมด้วยรายละเอียดของ: หมายเลขออร์เดอร์, ขั้นตอนผลิต และหมายเลขของมัดผ้านั้น ในขั้นตอนการผลิตนั้นได้ระบุว่าอยู่ในกระบวนการผลิตขั้นตอนใด ดังนั้นจึงสามารถใช้สำหรับ ขั้นตอนการเย็บ, ขั้นตอนการแพค finish หรือขั้นตอนการทำสินค้าตัวอย่างได้ แต่โดยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการควบคุมสำหรับขั้นตอนการเย็บด้านการคำนวณค่าแรงรายชิ้น คูปองนี้จะพิมพ์ลงบนแผ่นสติ๊กเกอร์เพื่อติดไว้บนถุงใส่ผ้าเป็นมัดสำหรับนำไปเย็บ

รายงานที่สัมพันธ์กันสามารถพิมพ์ใบคูปองขนาด A4, รายงานขั้นตอนการผลิตตามคูปอง, รายงานสถานะผ้าที่ตัดเสร็จแล้วต่อออร์เดอร์ (เมื่อคูปองพิมพ์ออกมาแล้วหมายถึงการตัดผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว), รายงานสถานะการผลิต, รายงานคูปองแสดงสินค้าที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว (จำนวนเสื้อผ้าที่ผลิตได้)

3.      ค่าแรงพนักงานโดยการอ่าน (Scan) คูปอง

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถตรวจสอบค่าแรงรายชิ้นจากพนักงานแต่ละคนจากการอ่าน (Scan) คูปอง รวมถึงสามารถระบุถึงค่าแรงรายชั่วโมงจากชั่วโมงการทำงานได้ เหมาะสำหรับพนักงานเหมารายชิ้น และยังสามารถดูแลด้านการจ่ายเงินแบบรายชั่วโมง, รายชิ้น หรือทั้งสอบแบบผสมกันได้ ในแต่ละครั้งที่ทำการอ่าน(Scan) คูปองนั้นเราสามารถทราบได้ว่าขั้นตอนการตัดเย็บนั้นเสร็จสมบูรณ์หรือยัง ดังนั้นจึงสามารถ update สถานะของการผลิตได้ด้วย เมื่อขั้นตอนสุดท้ายของการเย็บเสร็จสมบูรณ์ เราจะทราบได้ว่าการเย็บเสื้อผ้าชิ้นนั้นๆ ได้ออกจากสายการผลิตแล้ว และยังทำให้เราทราบถึงปริมาณทั้งหมดของการผลิตได้โดยอัตโนมัติ

รายงานทีสัมพันธ์กัน:  รายงานค่าแรงพนักงานต่อ 15 วัน , รายงานค่าแรงจากคูปองแยกตาม จำนวนและปริมาณ, รายงานแสดงคูปองค้างรับ, รายงานสถานะการผลิต (การตัดผ้า/การเย็บ), รายงานจำนวนชิ้นที่ผลิตตามสายการผลิต/ทุกสายการผลิต /ตามออร์เดอร์,  รายงานแสดงกระบวนการผลิตที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแยกตามออร์เดอร์, (bar graph), รายงานการจ่ายค่าแรงต่อออร์เดอร์, อัตราการทำงานล่วงเวลาOT1.5 / OT2.0 / OT3.0 รายงานการผลิตตามออร์เดอร์ต่อช่วงวัน, รายงานจำนวนและปริมาณสินค้าในกระบวนการ, รายงานต้นทุนการผลิต, แสดงประวัติเวลาที่ใช้ในละขั้นตอนผลิต, ประวัติแสดงประสิทธิภาพในการผลิตของสายการผลิต

4.      ระบบแจ้งสถานะการผลิต / รายงานต่าง ๆ

คูณสมบัติพิเศษ: สามารถ update ขั้นตอนที่ได้ผลิตเรียบร้อยแล้วและยังไม่ได้ระบุลงโดยระบบคูปองได้ ยกตัวอย่างเช่น ในขั้นตอน Finishing จะต้องมี 7 กระบวนการ แต่สถานะจะไม่ระบุผ่านคูปองเพราะว่าไม่ใช่ค่าแรงรายชิ้น ในที่นี้เราสามารถกรอกลงสถานะของ Finishing โดยระบุขั้นตอนผลิตที่สมบูรณ์แล้วสำหรับออร์เดอร์

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานแสดงสถานะการผลิต

9.     Subcontract Module. Subcontracted Work Management Module ระบบบริหารงานจ้างผลิตภายนอก

1.      เปิดใบจ้างผลิต W/O (Garment Stitching PO) สำหรับการตัดเย็บภายนอก (Subcontracted Stitching)

คุณสมบัติพิเศษ: รายละเอียดการตัดเย็บให้ผู้รับเหมาได้ สามารถใส่ราคาค่าจ้างและเงื่อนไขต่างๆได้ สามารถดูสถานะการผลิตได้บนหน้าจอและจากรายงาน ระบุ materials ที่ใช้

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานแสดงรายละเอียด ใบสั่งตัดเย็บ, รายงานแสดงราคา และรายงานแสดงสถานะของการตัดเย็บ, materials consumption, materials sent, materials returned, quantity done of grade A/B/etc.

2.      เปิด Garment Processing PO สำหรับงานภายนอก เช่น embroidery, paint, washing, finishing.

คุณสมบัติพิเศษ:  สามารถใส่ราคาค่าจ้างและเงื่อนไขต่างๆได้ สามารถดูสถานะการผลิตได้บนหน้าจอและจากรายงาน ระบุ materials ที่ใช้

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานแสดงรายละเอียด ใบสั่งตัดเย็บ, รายงานแสดงราคา, และรายงานแสดง, จำนวนสินค้าที่ส่ง, จำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จสิ้นในแต่ละเกรด A, B, และอื่นๆ

3.      ใบส่ง material ให้ผู้รับเหมา

4.      ใบรับคืน material จากผู้รับเหมา

5.      ใบรับสินค้าตาม PO  งานจ้างผลิตภายนอก

10.     Quotation Module. Buyer Enquiry Order and Quotation Module ระบบเสนอราคาให้ลูกค้า

1.      Enter Buyer Enquiry Information

คุณสมบัติพิเศษ:  สามารถกรอกข้อมูลที่ทางลูกค้าของให้มีการเสนอราคาหรือตัวอย่างลงในฟอร์มนี้ และสามารถใช้ฟอร์มนี้ในการกำหนดราคาก่อนที่จะทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า

รายงานที่เกี่ยวข้อง: Print Enquiry Order, Enquiry list, Enquiry Status, Enquiry without Quotation.

2.      Enquiry BOM and Pricing 

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถกรอกรายการวัตถุดิบที่จะใช้, กระบวณการผลิตที่จำเป็น, และราคารวมเพื่อใช้พิจารณาราคาที่เราควรจะเสนอให้ลูกค้า 

รายงานที่เกี่ยวข้อง: Style Pricing Voucher.

3.      ใบเสนอราคา Quotation based on Pricing

คุณสมบัติพิเศษ:  ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า

รายงานที่เกี่ยวข้อง: Quotation Voucher, Quotation List, Quotation Status, Quotation with Success, Quotation with Failure.

11.     Sampling Module. Sampling Order Management Module ระบบใบสั่งผลิตตัวอย่าง

ใบสั่งทำสินค้าตัวอย่าง พร้อมพิมพ์แบบฟอร์มและรายงานสรุป

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถป้อนรายการการผลิตสินค้าตัวอย่างที่จำเป็นต้องใช้ โดยใช้รูปแบบต่าง ๆ จากระบบการตัดเย็บที่มี Sketch ตัวอย่างของแบบที่ใช้ ตัวอย่างที่ผลิตเสร็จแล้วสามารถทำการป้อนข้อมูลเข้าในระบบได้ทันที โดยฝ่ายผลิตตัวอย่างสินค้า

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานการแสดงรายละเอียดใบสั่งผลิตสินค้าตัวอย่าง, รายงานการแสดงสถานะการผลิตสินค้าตัวอย่าง

12.     Consignment Module. Retail Outlet and Consignment Sales with GP Management Module ระบบบริหารงานฝากขายในพื้นที่การขาย

1.      การตั้งรหัสสินค้า สำหรับ สินค้าสำเร็จรูป

คุณสมบัติพิเศษ: The finished goods can have units based on style number, color, and size.  

รายงานที่เกี่ยวข้อง: Various stock reports.

2.      การรับสินค้าสำเร็จรูปจากการสแกนบาร์โค้ด

3.      Finished Garments Sales Grade, Price, and Effective Date Management (A – 100%, B – 70%, etc.)

4.      ระบบการจัดการใบแจ้งหนี้และใบคืนสินค้าเพื่อธุรกิจฝากขาย

คุณสมบัติพิเศษ: ในธุรกิจการฝากขายสินค้านั้นจะประกอบด้วย 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรก: แบบ เป็นทางการ หรือรูปแบบที่ใช้ตามราชการกำหนด ลักษณะที่สองคือ รูปแบบสำหรับเชิงธรุกิจ ซึ่งระบบจะกำหนดให้มีลักษณะเหมือนกับการย้ายคลังของสินค้า สำหรับลักษณะแรกนั้นทุกสิ้นเดือนในระบบจะบริหารและจัดการให้โดยอัตโนมัติ โดยการทำการคืนสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงในการจ่ายเงินค่าสินค้า และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจหรือธุรกิจฝากขายสินค้ายิ่งขึ้น

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานแสดงการฝากขายสินค้าในแต่ละเดือนสามารถแยกดูตามคลังสินค้า หรือแต่ Outlet ได้, รายงานแสดงการขายสินค้าจริงแยกตามคลัง/Outlet, รายงานแสดงการคืนสินค้า, รายงานแสดงการคืนสินค้าจริง, รายงานแสดงการทำใบคืนสินค้าแบบเป็นทาง

5.   ระบบบันทึกยอดการขายสำหรับแต่ละ Each Outlet ตามประเภทของโปรแกรมชั่นของแต่ละสินค้า สามารถใช้การสแกนบาร์โค้ดได้

6.      รายงานการวิเคราะห์การขาย

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  การขายสินค้าแยกตามสินค้าหรือตราสินค้า Brand, แสดงการขายสินค้าแยกตามสาขา, แสดงการขายสินค้าแยกตาม สาขาและต่อ Brand สินค้านั้น ๆ ,แสดงการขายสินค้าแยกตามรหัสสินค้า, แสดงการขายสินค้าแยกตามรหัสสินค้าต่อ สาขาที่ขายสินค้านั้น ๆ, แสดงรายได้จากการขายสินค้าแยกตามแต่ละสาขา, สรุปรายเดือนแสดงการเปรียบเทียบยอดขายในแต่ละ  Brand, แสดงการเปรียบเทียบยอดขายในแต่ละสาขา, แสดงการขายสินค้าของพนักงานขายรายเดือน, รายงานแสดผลกำไรแยกตามรหัสสินค้า, รายงานิเคราะห์ยอดขายแยกตามการจัดรายการ/ช่วงลดราคา,  แสดงส่วนแบ่งของกำไรแยกตามชนิดสินค้า

7.      A/R Reports from department stores based on Consignment Sales and GP

8.      Inventory Balance Report for Consignment Goods and Regular Goods at each Outlet

9.      แผนการจัดซื้อ ผลิด และส่งของให้ร้านค้า

คุณสมบัติพิเศษ: ในระบบนี้เหมาะสมสำหรับการจัดส่งสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันไปสู่หลาย ๆ ร้านค้าย่อย, แผนการจัดซื้อหรือการผลิตสามารถระบุได้โดยคำนึงถึงจำนวนความต้องการหลักของแต่ละร้านค้าได้, ใบสั่งซื้อแก่ตัวแทนขายหรือใบสั่งผลิตแก่โรงงานจะคำนึงถึงจำนวนความต้องการทั้งหมด, และฝ่าย merchandising จะใช้แผนการบริหารนี้

รายงานที่เกี่ยวข้อง: ใบแผนการจัดซื้อ, รายงานแผนการจัดซื้อแยกตามใบสั่งซื้อ, รายงานแสดงรายละเอียดแผนการจัดซื้อ, รานงานแผนการจัดซื้อแยกตามร้านค้า, รายงานแผนการจัดซื้อแยกตามสินค้า 

10.  การส่งโดยใช้แผนการกระจายสินค้าตามร้านค้า

คุณสมบัติพิเศษ: ในระบบนี้เป็นระบบการจัดการที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจัดส่งให้แก่ร้านค้าต่างๆ เพียงแค่ฟอร์มนี้เพียงฟอร์มเดียวคุณสามารถที่จะวางแผนจำนวนชิ้นที่ต้องจัดส่งไปสู่แต่ละร้านค้า และการทำแผนจัดส่งนี้จะยังทำการตัดสต๊อกโดยอัตโนมัติ สินค้าในแต่ละร้านค้านั้นสามารถแสดงรายละเอียดให้ทราบได้เมื่อมีการแจ้งกลับมาแล้วว่าสินค้าในร้านนั้นได้มีการขายออกไปแล้วโดยผ่านทางรายงานรายวัน

รายงานที่เกี่ยวข้อง: ใบแผนการจัดส่งทั้งหมด, รายงานแผนการจัดส่งต่อร้านค้า, รายงานสินค้าคงคลังในแต่ละร้านค้า, รายงานสินค้าคงคลังในทุกร้านค้า

13.     POS Module. Point of Sale (POS) Software (per site license, unlimited machines). Linked to Head Office. ระบบบัณทึกการขายที่ร้านค้าปลีก โดยจะโอนข้อมูลมาที่สำนักงานใหญ่ (ราคาต่อ 1 ร้านค้า)

สำหรับระบบ Points of Sales POS นี้จะถูกใช้โดยเครื่อง P.C. ที่มีเครื่องอ่าน Barcode และเครื่องพิมพ์ต่ออยู่ โดยคุณสมบัติของระบบ POS โดยสังเขปมีดังนี้

1.      สามารถแสกน Barcode โดยสามารถบอกถึงรายละเอียดสินค้าและราคาต่อหน่วยได้

2.      พิมพ์ใบแจ้งหนี้หน้าร้าน

3.      พิมพ์ใบลดหนี้และใบคืนของสำหรับหน้าร้าน / ส่วนลดต่าง ๆ

4.      รายละเอียดพนักงานขาย และพนักงานที่ใช้เครื่อง

5.      แสดงยอดขายสรุป ทั้งจำนวนและมูลค่าเป็นรายวัน

6.   เป็นระบบที่แยกทำงานลำพัง (Stand Alone) โดยจะมีรหัสสินค้าเป็นของตนเอง, ข้อมูลพนักงาน, รหัสการส่งเสริมการขายต่าง (Promotion Code) และข้อมูลที่บันทึกการขายสินค้าต่าง ๆ

7.   สามารถเชื่อมโยงระบบทั้งหมดกับ ระบบของ Retail Outlet Back Office ได้ อาทิเช่น รหัสสินค้า/ราคาสินค้าปัจจุบัน, การ Update สถานะของสินค้า, การพิมพ์ Barcode, รหัสพนักงาน, ค่าคอมมิชชั่น, บิลเพื่อหักภาษี (Tax Invoice), การส่งเสริมการขาย, ส่วนลด ฯลฯ

14.     Synch Module. Head Office Synchronize Module for POS ระบบรับข้อมูลจากร้านค้าปลีก มาที่สำนักงานใหญ่

เป็นระบบสำหรับรับข้อมูลจากเครื่อง POS ที่แต่ละ outlet เพื่อส่งมายังสำนักงานใหญ่ ข้อมูลที่ได้รับประกอบด้วย:

1.      New Member Application

2.      Each Sales and Return Transaction

3.      Employee Work Shifts and Times 

4.      Receipt (Cash and Credit Card) records

5.      VAT Bills

6.      Inventory Balance and Status

7.      Data Backup

   
 

 


Copyright 2007 Genesys Infocad Co., Ltd.