บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด จำกัด                     หยุดทำงานหนัก... มาทำแบบอัจฉริยะดีกว่า

  ค้นเจเนซิส

 

แผนที่ site นี้View in English

Home Pricing Method Quality System FAQ's Software Attributes
 
 

Enterprise Resource Planning (ERP) Industry Software

Download Full Description PDF Document with Prices                                            

ในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดของซอฟต์แวร์ Genesys ERP เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับซอฟต์แวร์เฉพาะเป็นของตัวเอง โดยได้ผ่านการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ทั้งในส่วนของแบบฟอร์มและรายงานต่างๆ รายละเอียดของราคาที่แสดงนี้จะรวมถึงส่วนของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ, การแก้ไขแบบฟอร์มและรายงานต่างๆ, การอิมพลีเมนต์ (implement), ฝึกอบรม, คู่มือการใช้งาน, และการรับประกันแก้ปัญหาต่างๆ (maintenance warrantee) ฟรี 1 ปี 

  1.0 Flow Diagram

  2.0 Module Price

  3.0 Module Description

 View Sample Screen Shots

1.0 Flow Diagram

เป้าหมายของระบบซอฟต์แวร์ที่ดีคือ ทำให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลที่มีประโยชน์มาใช้ในการบริหารงานของแต่ละฝ่าย และของผู้บริหารระดับสูง(Executive) ที่ดูแลธุรกรรมของหลายๆฝ่าย ซอฟต์แวร์ที่ทางบริษัทเสนอนี้จะรับข้อมูลรายการประจำที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปเพื่อธุรกรรมรายรับในระบบ Transaction Processing System (TPS) เช่น งานรับออเดอร์ลูกค้า, ใบส่งของ, ใบแจ้งหนี้, และการรับเช็คลูกค้า เพื่อนำมาสรุปข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในแต่ละฝ่าย หรือที่เรียกกันว่า Management Information System (MIS) ระบบ MIS ประกอบไปด้วยรายงานต่างๆที่ทำได้จากข้อมูลประจำวันที่ได้ป้อนไว้ในระบบ Transaction Processing System ตัวอย่างรายงาน MIS คือ ลูกหนี้ค้างรับต่อลูกค้า, รายการที่สั่งและค้างส่งลูกค้า, รายการขายดีที่สุด Top 10, และอื่นๆ ที่นำมาจากฐานข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกเข้าสู่ระบบ Transaction Processing System ส่วนระบบ Executive Information System (EIS) นั้นประกอบไปด้วยรายงานระดับวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเช่นกัน แต่จะวิเคราะห์จากหลายแหล่ง เพื่อผู้บริหารระดับสูง ตัวอย่างรายงาน EIS มีรายงานอายุลูกหนี้, งบกำไรขาดทุน, ต้นทุนต่อรายการผลิต, งบดุล, และ cash flow

PROCESSES BY DEPARTMENT 

 ฝ่ายการตลาด (SL)

Process Code

อยู่ใน

Module

Process Name

SL01

Core

ใบเสนอราคา

SL02

Core

ใบสั่งขาย/สัญญาขาย

SL03

Core

ใบสัญญาขายต่างประเทศ

SL04

Core

ดูประวัติราคาขายสินค้า

ฝ่ายคลังสินค้า (ST)

Process Code

อยู่ใน

Module

Process Name

ST01

Core

ตั้งต้นยอดสินค้าคงคลัง

ST02

Core

ปรับยอดสินค้าคงคลัง

ST03

Core

รับซื้อสินค้าเข้าคลัง

ST04

Core

รับคืนจากการขาย

ST05

Core

รับคืนวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตภายในโรงงาน

ST06

Core

รับคืนวัตถุดิบที่เหลือจากผู้รับเหมาภายนอก

ST07

Core

รับวัตถุคืนเมื่อการผลิตเสร็จสิ้น

ST08

Core

ปรับยอดกสินค้าคงคลัง

ST09

Core

รับสินค้าที่ผลิตเสร็จภายในโรงงาน

ST10

Core

รับสินค้าที่ผลิตจากผู้รับเหมาภายนอก

ST11

Core

รับสินค้าที่ย้ายข้ามเข้าคลัง

ST12

Core

รับสินค้าเพื่อเหตุผลอื่นๆ

ST13

Core

เบิกใช้วัตถุดิบ

ST14

Core

เบิกสินค้าเพื่อการขาย

ST15

Core

เบิกเพื่อปรับยอดสินค้าคงคลัง

ST16

Core

เบิกใช้วัตถุดิบสำรับผู้รับเหมา

ST17

Core

เบิกสินค้าเพื่อย้ายคลัง

ST18

Core

เบิกจ่ายสินค้าเพื่อย้ายสินค้าข้ามคลัง

ST19

Core

เบิกจ่ายสินค้าเพื่อส่งคืนผู้ขาย

ST20

Core

เบิกสินค้าเพื่อเหตุผลอื่นๆ

ฝ่ายการเงิน (FA)

Process Code

อยู่ใน

Module

Process Name

FA01

Core

ใบแจ้งหนี้ขายสินค้า

FA02

Core

ใบแจ้งหนี้ขายบริการ

FA03

Core

ใบลดหนี้จากการขาย

FA04

Core

ใบวางบิลการขาย

FA05

Core

ใบขนส่งสินค้าต่างประเทศ (Export Packing List)

FA06

Core

ใบบันทึกเจ้าหนี้สำหรับการซื้อ

FA07

Core

ใบบันทึกเจ้าหนี้สำหรับการซื้อต่างประเทศ

FA08

Core

การรับเงินสำหรับการขาย หักใบลดหนี้

FA09

Core

การจ่ายเงินสำหรับการซื้อ หักใบลดหนี้

FA10

Core

บัญชีเจ้าหนี้และการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา

ฝ่ายจัดซื้อ (PO)

Process Code

อยู่ใน

Module

Process Name

PO01

Core

ตั้งรหัสสินค้า raw materials, pack materials, supplies, spare parts, และอื่นๆ

PO02

Core

ใบขอจัดซื้อ (P/R)

PO03

Core

ใบสั่งซื้อ (P/O)

PO04

Core

ทำประวัติราคาซื้อ

PO05

Core

ประวัติราคาที่เสนอโดยผู้ขาย

PO06

Core

วางแผนการจัดซื้อ

PO07

Core

ใบจ้างผลิต W/O

PO08

Core

Materials Requirements Planning (MRP)

PO10

Core

Supplier Late Delivery Assessment

ฝ่ายผลิต (PT)

Process Code

อยู่ใน

Module

Process Name

PT01

Core

ตั้งรหัสสินค้า WIP, Finished Goods

PT02

Core

สูตรกระบวนการผลิต

PT03

Core

วางแผนการผลิต

PT04

Core

ใบสั่งผลิต M/O ระบุ WIP/FG ที่ต้องผลิต

PT05

Core

ใบสั่งผลิต M/O ระบุ Raw Mat ที่ต้องใช้

PT06

Core

เบิกสินค้าเข้าในกระบวนการผลิต

PT07

Core

ใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต

PT08

Core

ส่งสินค้าที่ผลิตได้ออกจากกระบวนการผลิต

PT09

Scheduling

เวลาในกระบวนการผลิต

PT10

Scheduling

ตั้งค่าในสายการผลิต (Line)

PT11

Scheduling

Line Balancing

PT12

Scheduling

สร้างตารางเวลาของกระบวนการผลิต

PT13

Scheduling

กำหนดงานให้สายการผลิต

PT14

Scheduling

Gantt Chart ต่อสายการผลิต

PT15

Scheduling

Gantt Chart ต่อ Job การผลิต

PT16

Scheduling

สถานะการผลิตที่แท้จริง

PT17

Scheduling

ปรับปรุงตารางการผลิต

PT18

Coupon

ตั้งค่าขั้นตอนการผลิตต่าง

PT19

Coupon

การตั้งค่าคูปองและการจัดพิมพ์ Barcode

PT20

Coupon

การอ่าน Scan คูปอง Barcode

PT21

Coupon

 

ฝ่าย QA (QA)

Process Code

อยู่ใน

Module

Process Name

QA01

Core

P/O Receiving QA

QA02

Core

W/O Receiving QA

QA03

Core

M/O Receiving QA

QA04

Core

Grade Per Product Code

QA05

Core

Grade per Purchase Batch

QA06

Core

Grade Per Production Batch

QA07

Core

Hold Grade for Unknown Grade

QA08

Core

Warehouse Sections: Hold, Scrap, Good

 ฝ่ายบัญชี และ audit (AC)

Process Code

อยู่ใน

Module

Process Name

AC01

Accounts

จัดทำผังบัญชี

AC02

Accounts

จัดทำข้อมูลภาษี

AC03

Accounts

ยอดบัญชียกมาต้นปี

AC04

Accounts

การเรียกดูและบันทึกบัญชี

AC05

Accounts

การรับเงินทั่วไป

AC06

Accounts

การจ่ายเงินทั่วไป

AC07

Accounts

คำนวณต้นทุนสินค้าซื้อ

AC08

Accounts

คำนวณต้นทุนสินค้าจ้างผลิต

AC09

Accounts

การหัก ณ ที่จ่าย

AC10

Accounts

สมุดบัญชีทั่วไป (JV)

AC11

Accounts

บัญชีแยกประเภท (GL)

AC12

Accounts

ดูรายงานงบต่างๆ

AC13

Accounts

ปิดบัญชีรายเดือน

AC14

Accounts

ปิดการเคลื่อนไหวสินค้ารายเดือน

AC15

Accounts

Bank Account Reconciliation

AC16

Depreciation

กำหนดหมายเลขทะเบียนสินทรัพย์

AC17

Depreciation

การจัดซื้อสินทรัพย์

AC18

Depreciation

นำเข้าสินทรัพย์

AC19

Depreciation

การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์

AC20

Depreciation

การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์

AC21

Depreciation

ทะเบียนสินทรัพย์ และประวัติการเสื่อมราคา

AC22

Depreciation

คิดค่าเสื่อมรายเดือน

AC23

Costing

คำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิต

ฝ่ายบุคคล (HR)

Process Code

อยู่ใน

Module

Process Name

HR01

HR

รายละเอียดพนักงาน

HR02

HR

นำเข้าข้อมูลบัตรเข้าออกพนักงาน

HR03

HR

สรุปการทำงานราย เดือน/15 วัน

HR04

HR

ข้อมูลการฝึกอบรมและสัมมนา

HR05

HR

กำหนดเป้ายอดขายรายเดือน

HR06

HR

เปลี่ยนรายละเอียดเงินเดือนพนักงาน

HR07

HR

ข้อมูลรายได้/รายหักใบเงินเดือน

HR08

HR

ทำใบรับเงินเดือนให้พนักงาน

HR09

HR

ใบลาออก

HR10

HR

ใบลางาน

HR11

Coupon

การอ่าน Scan คูปอง Barcode

2.0 Module Price

ราคาตามที่เสนอนี้จะประกอบได้ด้วยส่วนของ : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, การแก้ไขแบบฟอร์มและรายงานต่างๆให้ตรงตามความต้องการลูกค้า, การอิมพลีเมนต์, ฝึกอบรม, คู่มือการใช้งาน, และการรับประกันแก้ปัญหาต่างๆ ฟรี 1 ปี สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ นอกเหนือจากสโคปงานนี้ จะขอคิดค่าบริการพัฒนาซอฟ์ทแวร์ที่อัตรา 5,000 บาทต่อวัน

Module

Price

1.   Core Module. Core Sales, Purchasing, Inventory, and  Production Management Module ระบบหลัก ระบบสต๊อก, การซื้อ, การขาย, การเงิน, และการผลิต

คุณสมบัติ: การตั้งรหัสสินค้า, การทำใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย/สัญญาขาย, ประวัติราคาขายสินค้า, ใบขอจัดซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ประวัติราคาซื้อ, ใบสั่งผลิด และใบกำกับวัตถุดิบ, กำหนดกระบวนการผลิตพร้อมสูตรการผลิต, ระบบ track การผลิต, ระบบการเบิกเข้า/ใช้ผลิต/ส่งออกสินค้าในกระบวนการผลิต, ปรับยอดสินค้าคงคลัง, การเคลื่อนไหวสินค้าเข้า-ออกจากคลัง, ใบแจ้งหนี้การขายทั้งในและต่างประเทศ, ใบลดหนี้, ใบวางบิล, ใบขนส่งสินค้าต่างประเทศ, การรับและจ่ายเงิน, บัญชีลูกนี้, บัญชีเจ้าหนี้, วางแผนการจัดซื้อและ MRP, เปิดใบสั่งซื้อ PO อัตโนมัติ, ระบบบริหารงานจ้างผลิตภายนอก, ระบบส่งออก, เปิดใบแจ้งหนี้และใบขนส่งสินค้าต่างประเทศ

850,000

2.    Accounts Module. ระบบบริหารการเงิน และการบัญชี

คุณสมบัติ: การจัดการผังบัญชีและภาษี, การจัดการยอดยกมาทางบัญชี, เรียกดูและบันทึกบัญชี, การหัก ณ ที่จ่าย, การคำนวนต้นทุนจากสินค้าที่ซื้อ, สมุดบัญชีทั่วไปและอีก 4 ประเภท, รายงานทางบัญชีทุกประเภท เช่น งบกำไรขาดทุน

120,000

3.  Depreciation Module. Asset Management and Depreciation Module ระบบการบันทึกทะเบียนสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา

คุณสมบัติ: การจัดซื้อสินทรัพย์, การนำเข้าสินทรัพย์, กำหนดหมายเลขของสินทรัพย์, เคลื่อนย้ายสินทรัพย์, บันทึกทะเบียนสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา, ระบบคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายเดือน

90,000

4.     Costing Module. Automatic Produced Goods Job Costing Module ระบบคำนวณต้นทุนโดยอัตโนมัติจากสินค้าที่ผลิต

คุณสมบัติ: การคำนวณต้นทุนโดยอัตโนมัติจากสินค้าที่ผลิต, การแปลงรหัสสินค้า

110,000

5.    Scheduling Module. Production Plan and Scheduling Module ระบบบริหารแผน และตารางเวลาการผลิต

คุณสมบัติ: รายละเอียดกระบวนการผลิต, ตั้งค่าสายการผลิต, ตั้งค่าขั้นตอนการผลิต, Line Balancing, กำหนดตารางเวลาการผลิต, กำหนดงานให้สายการผลิต, แผนผังแสดงการผลิตจริงและตามที่วางไว้, การตรวจสอบสถานะการผลิต, การปรับปรุงตารางการผลิต

190,000

6.    HR Module. Human Resource Management Module ระบบบริหารงานบุคคล และการจ่ายเงินเดือน

คุณสมบัติ: รายละเอียดพนักงาน, ระบบบัตรเข้าออกพนักงาน, บันทึกสถิติการทำงาน, การฝึกอบรมและสัมมนา, รายละเอียดเงินเดือน, ข้อมูลรายได้/รายหัก, ใบรับเงินเดือน Pay-Slip, การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร, การพิมพ์ใบลาประเภทต่างๆ

130,000

7.  Coupons Module. Coupons Barcode Scanning for Production Tracking Module ระบบตรวจสอบสถานะการผลิตจากการสแกนบาร์โค้ด

คุณสมบัติ: การตั้งค่าขั้นตอนการผลิตต่างๆ, กำหนดคูปองและการจัดพิมพ์ Barcode, การสแกนคูปอง, การใช้คูปองบริหารการจ้างงานภายนอก

150,000

TOTAL:

 1,640,000

 3.0 Modules Description

 1.     Core Module. Core Sales, Purchasing, Inventory, and  Production Management Module ระบบหลัก ระบบสต๊อก, การซื้อ, การขาย, การเงิน, และการผลิต

1.   การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) และการออกแบบระบบ  (System Design) ทางบริษัทฯจะทำการวิเคราะห์พร้อมทั้งทำการออกแบบระบบ เพื่อเสนอแก่ท่านจนเป็นที่พอใจ หลังจากนั้นจึงเริ่มขั้นตอนของงานการพัฒนาระบบ

2.   การตั้งรหัสสินค้าสำหรับสินค้าประเภทต่างๆ เช่น วัตถุดิบ (Raw Materials) สินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต (WIP) และสินค้าที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้ว (Finished Goods)

คุณสมบัติพิเศษ: รองรับหน่วยของสินค้า ได้ถึง 2 หน่วย (หน่วยหลัก/หน่วยบรรจุภัณท์) สำหรับสินค้าทุกๆชนิด, สนับสนุนการแปลงระหว่างหน่วยต่างๆ, การใช้หมวดสินค้าแทนแต่ละรหัสสินค้า โดยไม่ต้องระบุเลขที่ล็อตและเกรด และรหัสสินค้าแบบเต็ม ซึ่งระบุ สี/แบบ/ เกรดและเลขที่ล็อต และหาวิธีที่จะตั้งรหัสสินค้าเพื่อให้เหมาะสมกับงานของลูกค้าแต่ละรายให้มากที่สุด

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานสต็อกสินค้า

3.      การทำใบเสนอราคา

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถทำได้ทั้งใบเสนอราคาภายในประเทศและต่างประเทศ (หลายสกุลเงิน) รวมถึงการทำใบเสนอราคาได้หลายๆ ครั้ง ภายหลังอนุมัติสามารถทำการเปลี่ยนจากใบเสนอราคาไปเป็นใบสั่งซื้อลูกค้าหรือใบสัญญาขายภายหลังจากที่ลูกค้าตกลงซื้อแล้ว และปิดใบเสนอราคานั้นๆได้ถ้าได้รับการสั่งซื้อแล้วหรือถูกยกเลิกไป

รายงานที่เกี่ยวข้อง: พิมพ์รายการใบเสนอราคา ทั้งภายในและต่างประเทศ, สรุปรายการใบเสนอราคา และรายละเอียดใบเสนอราคา

4.      ใบสั่งขาย/สัญญาขาย พร้อมพิมพ์แบบฟอร์ม

คุณสมบัติพิเศษ: การทำใบสั่งขายทั้งภายในและต่างประเทศ (หลายสกุลเงิน) ทุกๆใบสั่งขายสามารถมีได้หลายรหัสสินค้าทั้งประเภทสินค้าที่ซื้อมาและจากการผลิต และยังดึงรายการมาจากการทำใบเสนอราคาก่อนหน้าได้ มีการทำใบสั่งขายได้หลาย ๆ ครั้ง (version) ภายหลังจากได้ทำการแก้ไขและตรวจสอบแล้ว สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากใบสั่งขายเพื่อนำไปทำเป็นใบสั่งซื้อสินค้า หรือใบสั่งผลิตสินค้าได้ สามารถตรวจเช็คสถานะของใบสั่งขายที่ได้นำไปออกใบสั่งซื้อหรือใบสั่งผลิตแล้ว สามารถตรวจสอบจำนวนของออเดอร์ที่ทำการจัดส่งไปแล้วด้วย

รายงานที่เกี่ยวข้อง: พิมพ์แบบฟอร์มใบสั่งขาย, ใบสัญญาขาย, รายงานแสดงรายละเอียดใบขายสินค้าสำหรับทั้งภายในและต่างประเทศ, รายงานสรุปใบขายสินค้าสามารถเลือกดูได้ตาม รายวัน/รายลูกค้า/และตามวันครบกำหนด, รายงานการส่งสินค้าตามออเดอร์, รายงานสินค้าค้างส่งตามออเดอร์, รายงานเปรียบเทียบใบสั่งขายและใบสั่งซื้อ (หรือใบสั่งผลิต), รายงานใบสั่งขายที่ลงเป็นใบแจ้งหนี้แล้ว

5.      ใบสัญญาขายต่างประเทศ

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถทำใบสัญญาขายต่างประเทศ หรือ performa invoice ที่สามารถใช้ได้หลายสกุลเงิน ในแต่ละใบสัญญาขายจะแสดงรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ และสามารถอ้างอิงใบสั่งขายของลูกค้าได้ในแต่ละรายการของสินค้าในใบสัญญาขาย และเมื่อสัญญาขายใบนั้นๆถูกยืนยันแล้ว รายงานสินค้าตามสัญญานั้นสามารถนำไปใช้เพื่อทำแผนการผลิตและแผนการจัดซื้อโดยอัตโนมัติ

รายงานที่เกี่ยวข้อง: พิมพ์ใบสัญญาขายต่างประเทศ, รายงานใบสั่งขาย (ดูด้านบน)

6.      การทำประวัติราคาขายสินค้า

คุณสมบัติพิเศษ: ระบบจัดเก็บข้อมูลราคาขายสินค้าโดยอัตโนมัติ ทั้งจากใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย และใบแจ้งหนี้ลูกค้า ผู้ใช้สามารถกรอกประวัติราคาขายในปีก่อนๆลงในแบบฟอร์มนี้ได้ เพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย หรือใบแจ้งหนี้

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานประวัติราคาขายสินค้าตามรหัสสินค้า

7.      การทำใบขอจัดซื้อ (P/R) และพิมพ์แบบฟอร์มขอจัดซื้อ

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถแสดงรายการของวัตถุดิบที่จำเป็นเพื่อจะทำการจัดซื้อหรือการผลิตโดยแต่ละแผนก และเปรียบเทียบราคาสินค้าได้ถึง 3 ราคาในแบบฟอร์มนี้ กรณีที่ต้องการจัดซื้อเพื่อใบสั่งขายใบเดียว หรือเพื่อการผลิตตามสูตรการผลิต ควรเปิดเป็นใบสั่งซื้อสินค้าโดยตรงโดยไม่ผ่านการทำใบขอจัดซื้อ ใบขอจัดซื้อควรใช้สำหรับความต้องการสินค้าที่เป็น minimum stock และวัตถุดิบที่ไม่ต้องการใช้โดยตรงตามสูตรการผลิต

รายงานที่เกี่ยวข้อง: แสดงรายละเอียด P/R สรุปตามวันที่, รายงานสถานะ P/R ที่ค้างเปิด P/O 

8.      การทำใบสั่งซื้อ พร้อมพิมพ์แบบฟอร์ม

คุณสมบัติพิเศษ: ใบสั่งซื้อวัตถุจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติเมื่อมีความต้องการวัตถุดิบตามใบสั่งผลิด/กำกับวัตถุดิบ หน่วยสินค้าจะมี 2 หน่วย (หน่วยหลักและหน่วยบรรจุ) และกำหนดหน่วยของราคาสินค้าได้ทั้ง 2 หน่วย และเลือกสกุลเงินได้ ใช้สำหรับเปิดใบสั่งซื้อทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งใช้ได้หลายสกุลเงิน

รายงานที่เกี่ยวข้อง: แสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ สรุปตามวันที่/ผู้ขาย/หรือวันกำหนดส่ง สถานะการสั่งซื้อ (ค้างรับ), และรายการที่ค้างรับ

9.      ระบบวางแผนการจัดซื้อ

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถนำสินค้าต่างๆที่ปรากฎในใบสั่งขาย และรายการวัตถุดิบที่ต้องใช้ตามสูตรในใบสั่งผลิตมาคิดในแผนการจัดซื้อ สามารถระบุวันที่ที่ต้องการจะให้ระบบเริ่มวิเคราะห์ความต้องการสินค้า และระบบจะเปิดใบสั่งซื้อสินค้า PO โดยอัตโนมัติถ้ามีการระบุว่าพร้อมที่จะทำการซื้อแล้ว

รายงานที่เกี่ยวข้อง: ใบแผนการจัดซื้อ, รายงานแผนการจัดซื้อแยกตามใบสั่งซื้อ, รายงานแสดงรายละเอียดแผนการจัดซื้อ, รานงานแผนการจัดซื้อแยกตามผู้ขาย, รายงานแผนการจัดซื้อแยกตามสินค้า

10.  ใบจ้างผลิต W/O สำหรับผู้รับเหมาภายนอก (Subcontracted Work Order)

คุณสมบัติพิเศษ: เป็นเมนูสำหรับเปิดใบสั่งซื้อไปยังผู้รับเหมา โดยที่เราจะส่งวัตถุดิบไปให้ด้วย เพื่อให้ทางผู้รับเหมานำไปผลิตเป็นสินค้าตามออเดอร์ที่สั่งไป สามารถกรอกรายละเอียดในการผลิตเพื่อให้ผู้รับเหมา สามารถใส่ราคาค่าจ้างและเงื่อนไขต่างๆ ของการจ้างผลิตได้ สามารถดูสถานะการผลิตได้บนหน้าจอและจากรายงาน และใบจ้างผลิตนี้จะใช้เป็นใบแจ้งหนี้เมื่อผู้รับเหมาผลิตเสร็จสิ้น มีสถานะเหมือนกับใบสั่งซื้อ PO 

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานแสดงรายละเอียดใบจ้างผลิต, รายงานแสดงราคา และรายงานแสดงสถานะของการจ้างผลิต

11.  การทำประวัติราคาซื้อสินค้า

คุณสมบัติพิเศษ: ระบบเก็บข้อมูลราคาซื้อสินค้าโดยอัตโนมัติ ทั้งจากใบเสนอราคาของผู้ขาย, ใบสั่งซื้อ, และใบแจ้งหนี้ผู้ขาย ผู้ใช้สามารถกรอกราคาขายในปีก่อนๆลงแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้สำหรับใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ หรือใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานประวัติราคาซื้อสินค้า แสดงตามรหัสสินค้า

12.  การวางแผนการผลิต

คุณสมบัติพิเศษ: จะแสดงรายการของใบสั่งขาย และใบขอจัดซื้อที่ยังไม่ถูกนำไปออกใบสั่งผลิตโดยแผนกดูแลการผลิต ตารางเวลาการผลิตจะแสดงรายการของสินค้าที่ถึงเวลาจะต้องเริ่มทำการผลิต ซึ่งสินค้าเหล่านี้สามารถดึงไปทำใบสั่งผลิตได้ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องเปิดดูรายงานหลาย ๆ รายงานก่อน

รายงานที่เกี่ยวข้อง: พิมพ์รายการสินค้าที่ค้างผลิต

13.  ใบสั่งผลิต M/O ระบุ WIP/FG ที่ต้องผลิต และ Raw Mat ที่ต้องใช้

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถดึงข้อมูลจากใบสั่งขายเพื่อมาทำใบสั่งผลิตสินค้าได้  สามารถผลิตตามออเดอร์ลูกค้า หรือผลิตเพื่อสต๊อก ใบกำกับวัตถุดิบของสินค้าที่ถูกผลิตจะถูกแบ่งย่อยตามสูตรการผลิตที่กำหนด เพื่อเข้าสู่ระดับต่างๆของการผลิต สินค้าที่ระบุใช้ในแต่ละกระบวนการผลิตก็เป็นได้ทั้งวัตถุดิบ, สินค้าที่ผลิตได้, WIP, หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ต้องเบิกใช้  นอกจากนั้นฟอร์มนี้ยังสามารถใช้กำหนดต้นทุนสินค้าที่ผลิตจากต้นทุนราคาวัตถุดิบและต้นทุนในการผลิต (จากแต่ละขั้นตอนของการผลิต) ด้วย สามารถเลือกดึงเอาบางชิ้นส่วนที่ผลิตเสร็จแล้วประเภท WIP จากสต๊อกมาใช้ได้ ดังนั้นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการย่อยๆจึงไม่จำเป็นต้องนำมาแตก BOM ถ้ามีการเบิก WIP จากสต๊อก และยังสามารถแสดงสถานะทางการผลิตรวมถึงสรุปความต้องการวัตถุดิบออกมาให้ดู  สำหรับการวิเคราะห์จำนวนของวัตถุดิบที่นำมาใช้ได้นั้นก็จะดูจากจำนวนในสต๊อก, จำนวนค้างรับ, จำนวนค้างส่ง, และที่ค้างเบิกเพื่อการผลิต สถานะการผลิตที่แสดงในใบสั่งผลิตนั้นจะอับเดตตลอดเวลา โดยจะแสดงทั้งจำนวนวัตถุดิบที่เบิกไปกระบวนการ, ที่ใช้ไป, สินค้าที่ผลิตได้ และอื่นๆ และแต่ละขั้นตอนการผลิตสามารถระบุว่าเป็นกระบวนการผลิตภายในหรือภายนอกโรงงาน

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  พิมพ์แบบฟอร์มใบสั่งผลิต, วัตถุดิบที่ต้องการ, แสดงรายการวัตถุดิบที่ใช้, สถานะการผลิต, จำนวนวัถุดิบที่เบิก/ใช้/และผลิตได้, สถานะของ BOM (จำนวนคงเหลือตามใบสั่งซื้อและที่มีในสต็อก), รายการสินค้าที่ถูกจองตามใบกำกับสินค้า, วัตถุดิบที่ใช้, สถานะการผลิตในแต่ละขั้นตอน, รายการวัตถุดิบค้างรับ, จำนวนวัตถุดิบที่ใช้ไปต่อกระบวนการ, การเปรียบเทียบระหว่างจำนวนวัตถุดิบที่ใช้จริงและที่กำหนดไว้ตามสูตร, สถานะการผลิตทั้งที่ผลิตเองและจ้างผลิตภายนอก

14.  สูตรแต่ละกระบวนการผลิต (สูตรการผลิต BOM)

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถระบุวัตถุดิบที่ต้องใช้และเอาต์พุตที่ได้, เวลาที่ใช้ตลอดกระบวนการต่างๆ, ทรัพยากรอื่นๆที่จำเป็น (เช่น เครื่องมือ, เครื่องจักร, คนงาน), วัตถุดิบที่จำเป็นและสามารถจะนำมาใช้ได้, วัตถุดิบโอเวอร์เฮดต่างๆที่ใช้ เพื่อนำมาคิดต้นทุนของกระบวนการผลิต

รายงานที่เกี่ยวข้อง: ผังแสดงรายการสูตรการผลิต BOM ต่อรหัสสินค้า, พิมพ์รายการทรัพยากรที่ต้องใช้ในการผลิต เช่น เครื่องมือ, เครื่องจักร, อุปกรณ์, และอื่นๆ

15.  ระบบการเบิกเข้า/ใช้วัตถุดิบในการผลิต/ส่งสินค้าที่ผลิตได้ออก ของกระบวนการผลิต

คุณสมบัติพิเศษ: มีการใช้การเคลื่อนไหวของสินค้าจากกระบวนการหนึ่งไปยังอีกกระบวนการผลิต เพื่อแสดงสถานะของการผลิต และเพื่อหาจำนวนของสินค้าที่ผลิตแล้วในแต่ละกระบวนการ ในกระบวนการสามารถรับวัตถุดิบเข้ามา, ใช้วัตถุดิบ, และส่งต่อสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วไปยังจุดการผลิตต่อไป 

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายการวัตถุดิบที่ใช้ต่อใบสั่งผลิตหนึ่งๆ, จำนวนวัตถุดิบที่อยูในแต่ละกระบวนการ, รายงานการใช้วัตถุดิบ, รายงานการใช้วัตถุดิบเกินจำนวนที่ระบุ, สถานะทางการผลิต, ต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเสร็จสิ้น (FG) และที่อยู่ในกระบวนการระหว่างการผลิต (WIP)

16.  ระบบการตั้งต้นยอดสินค้าคงคลัง (ณ ต้นปี) และปรับยอดสินค้าคงคลังในระหว่างปี พร้อมพิมพ์แบบฟอร์มและรายงานสรุป

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถเรียกดูรหัสสินค้าทั้งหมด เพื่อป้อนยอดสต๊อกในแต่ละคลังสินค้าได้ถึง 2 หน่วยและระบุต้นทุนเริ่มต้น, สามารถเลือกกรองข้อมูลแต่ละชนิดของสินค้า เช่น วัตถุดิบไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูป นอกจากทำการระบุค่าเริ่มต้นของสินค้า สามารถใช้ทำการปรับยอดสินค้าคงคลังในระหว่างปีได้ด้วย

รายงานที่เกี่ยวข้อง: พิมพ์แบบฟอร์มการตั้งต้นคลังสินค้า, แบบฟอร์มการปรับสต๊อกสินค้าระหว่างปี, รายงานสต็อกสินค้า

17.  ระบบเคลื่อนไหวสินค้า เข้า-ออก จากคลังพร้อมรายงานสต๊อกสินค้าต่างๆ

คุณสมบัติพิเศษ: การรับสินค้าเข้าจากเหตุผลต่างๆ เช่น การซื้อเข้า, รับคืนจากการขาย, รับวัตถุดิบที่เหลือคืนจากการผลิต, รับวัตถุคืนเมื่อการผลิตเสร็จสิ้น, การปรับยอด, การรับสินค้าที่ผลิตเสร็จภายในโรงงาน, การรับสินค้าที่ผลิตจากภายนอก (ผู้รับเหมา), การย้ายสินค้าข้ามคลัง และอื่นๆ  กระบวนการต่างๆ ที่เป็นการจ้างผลิตภายนอกก็สามารถดูสถานะของสินค้าได้ ผู้รับเหมาจะเป็นเหมือนกับคลังสินค้า ที่เก็บวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของสินค้าไว้ และส่งคืนมาในรูปของสินค้าสำเร็จรูป ในส่วนของสินค้าออก ก็มาจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น จากการขาย, ส่งคืนจากการซื้อ, เบิกใช้วัตถุดิบ, การปรับยอด, ย้ายสินค้าข้ามคลัง, เบิกใช้วัตถุดิบสำรับผู้รับเหมา, และอื่นๆ

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานการเข้าออกของสินค้า, สินค้าที่ผลิตเสร็จ, สินค้าที่สูญเสีย, จำนวนวัตถุดิบที่ใช้ต่อกระบวนการผลิต, ยอดคงเหลือของสินค้าและวัตถุดิบ, สรุปการรับสินค้าจากการซื้อ, สรุปการส่งสินค้าตามการขาย, วัตถุดิบที่ใช้ตาม W/O, สินค้าที่ผลิตได้ตาม W/O, สินค้าค้างรับ, สินค้าค้างส่ง, วัตถุดิบค้างส่งตาม W/O, ค้างรับจากการจ้างผลิต, การวิเคราะห์สินค้าที่มีในสต็อก (จำนวนในสต็อก + ค้างรับตาม PO – ค้างส่งตาม SO – เป็นวัตถุดิบค้างเบิกตาม WO + ค้างรับจากการผลิตตาม WO – จำนวนต่ำสุด Minimum Stock ที่กำหนดไว้), รายงานแสดงรายการสินค้าที่มีจำนวนต่ำกว่า Minimum Stock ที่กำหนดไว้

18.  การเบิกใช้และการคืนวัตถุดิบจากผู้รับเหมา

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถทำการเบิกใช้วัตถุดิบเพื่อส่งไปให้ผู้รับเหมาหรือผู้ขายใช้ในกรผลิต และเมื่อวัตถุดิบบางส่วนใช้ในการผลิตไปแล้ว ส่วนที่เหลือสามารถส่งกลับคืนมาได้ โดยจะคำนวนส่วนที่ใช้ทั้งหมดจากจำนวนวัตถุดิบรวมที่ใช้ 

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานวัตถุดิบที่ใช้ต่อใบจ้างผลิต, รายงานเปรียบเทียบจำนวนวัตถุดิบที่ใช้กับที่กำหนดไว้ตามใบจ้างผลิตนั้น, จำนวนวัตถุดิบเฉลี่ยต่อสินค้าที่ผลิตได้, การเปรียบเทียบการใช้วัตถุดิบของผู้รับเหมา

19.  ใบแจ้งหนี้สำหรับการขาย ทั้งใน และต่างประเทศ

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถแสดงและพิมพ์เอกสารใบแจ้งหนี้ต่างประเทศพร้อมทั้งแสดงรายละเอียดทั้งหมด รวมถึงสามารถออกใบแจ้งหนี้ในประเทศพร้อมทั้งการบันทึกบัญชีโดยอัตโนมัติ เช่น เดบิตบัญชีลูกหนี้ เครดิตบัญชีรายรับ ในแต่ละรหัสสินค้าสามารถผูกบัญชีเกี่ยวกับรายได้จากการขายได้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ สำหรับเอกสาร หรือใบแจ้งหนี้เกี่ยวกับการส่งออก สามารถพิมพ์ได้ 4 รูปแบบ: เพื่อลูกค้า, เพื่อ custom, เพื่อธนาคาร, เพื่อ undervalue แต่จะบันทึกเข้าบัญชีเพียงประเภทเพื่อลูกค้าเท่านั้น

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  สามารถแสดงรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ในประเทศ และต่างประเทศได้ รายงานแสดงบัญชีรายรับ, รายงานแสดงยอดลูกหนี้คงค้าง, รายงานแสดงรายละเอียดใบแจ้งหนี้ และยอดขายแต่ละชนิดสินค้าที่ขาย

20.  ใบลดหนี้จากการขาย

คุณสมบัติพิเศษ:  การรับเงินจากการขายจะใช้ยอดจากใบแจ้งหนี้หักด้วยใบลดหนี้ 

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานแสดงใบลดหนี้จากการขาย, ใบลดหนี้และการชำระเงิน, รายการใบลดหนี้, รายการใบลดหนี้พร้อมแสดงรายละเอียด

21.  ใบวางบิลการขาย

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถรวบรวมใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อทำการวางบิล (สำหรับการขายในประเทศ), สามารถคัดลอกรายการต่าง ๆ ในใบวางบิลได้เมื่อทำการรับเงิน

 รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานใบวางบิล, ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่วางบิล, รายการใบวางบิลในช่วงเวลาที่เลือก, วันกำหนดรับชำระเงินของแต่ละใบวางบิล  การดูแลเกี่ยวกับยอดยกมาทางบัญชี ณ ต้นปี พร้อมพิมพ์รายงาน

22.  บันทึกเจ้าหนี้สำหรับการซื้อ พร้อมพิมพ์แบบฟอร์ม

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถกรอกรายละเอียดบิลจากการซื้อ และตั้งค่าบัญชีเจ้าหนี้ รวมทั้งทำสมุดบัญชีการซื้อได้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการ

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานสรุปใบแจ้งหนี้การซื้อและรายละเอียด, รายการสินค้าที่ซื้อ, ประวัติราคาสินค้าที่ซื้อ, บัญชีเจ้าหนี้, การจ่ายเงินตามบิล

23.  บันทึกเจ้าหนี้สำหรับการซื้อ ต่างประเทศ

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถกำหนดรหัสบัญชีเจ้าหนี้, อัตราภาษี, การขนส่งสินค้า เพื่อให้ทราบต้นทุนในการซื้อสินค้า นอกจากนั้นค่าขนส่งก็สามารถคิดรวมเป็นต้นทุนสินค้าได้เพื่อเพิ่มค่าให้กับสินค้านั้นๆ ทำให้เราทราบราคาสินค้าที่แน่นอนที่มีอยู่ในสต็อก 

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานต้นทุนการซื้อสินค้า, รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย

24.   ใบลดหนี้สำหรับการซื้อ

คุณสมบัติพิเศษ: การจ่ายเงินตามใบลดหนี้การซื้อ 

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  แสดงรายการใบลดหนี้, การจ่ายเงินตามใบลดหนี้การซื้อ, รายละเอียดรายการใบลดหนี้ 

25.  การรับเงินสำหรับการขาย หักใบลดหนี้

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถอ้างอิงใบลดหนี้การขายเพื่อใช้ในการรับเงินจากลูกค้า เชื่อมโยงกับรหัสลูกค้าเพื่อแสดงรายการบิลที่ยังค้างรับ และยังกำหนดให้มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายและปรับยอดบัญชีได้

รายงานที่เกี่ยวข้อง: สรุปรายงานรายรับพร้อมรายละเอียด, บัญชีลูกหนี้ และการรับเงินตามบิล

26.  การจ่ายเงินสำหรับการซื้อ หักใบลดหนี้

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถอ้างอิงถึงใบแจ้งหนี้หักลบด้วยใบลดหนี้ทางการค้าจากเจ้าหนี้เพื่อทำใบจ่ายเงิน แก่ผู้ขาย พร้อมทั้งสามารถทำใบหัก ณ ที่จ่ายได้ด้วย

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานการจ่ายเงินจากการซื้อ, รายงานการหักลดใบลดหนี้ได้

27.  การทำบัญชีเจ้าหนี้และการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถนำข้อมูลจากใบจ้างผลิตที่มี ซึ่งตรงกับใบสั่งซื้อ PO ไปอ้างอิงเพื่อเปิดใบแจ้งหนี้การซื้อได้ และเมื่อสินค้าที่ผลิตเสร็จสิ้นถูกส่งมอบแล้ว บัญชีเจ้าหนี้ก็จะอ้างอิงตามใบสั่งซื้อนั้น โดยการจ่ายเงินก็ใช้ราคาตามบิลที่ซื้อ

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานสินค้าที่รับตามใบจ้างผลิตแต่ยังไม่จ่ายเงิน, รายงานใบแจ้งหนี้สำหรับการจ้างผลิต, รายงานบัญชีเจ้าหนี้ของผู้จำหน่าย

28.  ใบขนส่งสินค้าต่างประเทศ (Export Packing List)

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถทำใบขนส่งสินค้าสำหรับการส่งออกต่างประเทศ แบบ carton by carton สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบสินค้าที่ออกจากคลังได้ หรือเพียงต้องการพิมพ์แบบฟอรืมใบขนส่งสินค้าต่างประเทศก็ได้ สามารถกรอกข้อมุลต่างๆเกี่ยวกับสินค้าที่ส่ง เช่น case marks, จำนวน, น้ำหนักรวม, น้ำหนักสุทธิ นอกจากนั้นยังสามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบขนส่งสินค้าได้หลายๆแบบจากหนึ่งใบขนส่งสินค้าด้วย

รายงานที่เกี่ยวข้อง: พิมพ์แบบฟอร์มใบขนส่งสินค้าต่างประเทศ, รายงานใบขนส่งสินค้าที่มาจากใบสัญญาขาย

2.     Accounts Module. Accounting Module ระบบการบัญชี

1.      การจัดการผังบัญชีและภาษี พร้อมพิมพ์รายงาน

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถกำหนดค่าทางรหัสบัญชีได้หลายขั้น (Level/Tree), ระบบสามารถรองรับการตั้งค่าเกี่ยวกับผังบัญชีได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การตั้งค่าและกำหนดมูลค่าภาษีเป็นเปอร์เซ็นต์รวมถึงภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานแสดงรายละเอียดรหัสบัญชี และบัญชีงบดุลต่าง ๆ  

2.      การดูแลเกี่ยวกับยอดยกมาทางบัญชี ณ ต้นปี พร้อมพิมพ์รายงาน

คุณสมบัติพิเศษ: สำหรับในแต่ละบัญชี ระบบสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นของมูลค่าทางบัญชีได้ พร้อมทั้งสามารถคัดลอกข้อมูลบัญชีงบดุล และงบทดลองจากปีที่ผ่านมาได้

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานแสดงการกำหนดค่าเริ่มต้นทางบัญชี

3.      การเรียกดูและบันทึกบัญชี

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายวันก่อนที่จะทำการบันทึกจริงลงในสมุดแยกประเภท ในทุกขั้นตอนการทำงานสามารถเรียกดูและบันทึกบัญชีได้

4.        การรับเงินทั่วไป

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถระบุการรับเงินทั่วไปโดยอ้างอิงรหัสบัญชีจากฝ่ายบัญชี

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานแสดงรายละเอียดรายรับ และรายงานรายการรับ

5.      การจ่ายเงินทั่วไป

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินโดยอ้างอิงถึงรหัสบัญชีจากฝ่ายบัญชีได้ เพื่อทำการจ่ายเงินต่าง ๆ แก่เจ้าหนี้ เช่น ค่าไฟ, เบ็ดเตล็ด, ฯลฯ และยังสามารถเชื่อมโยงไม่สู่รายงานภาษีVAT และใบหัก ณ ที่จ่ายได้

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานแสดงรายละเอียดการจ่ายเงิน

6.      การคำนวณต้นทุนโดยอัตโนมัติจากสินค้าที่ซื้อ

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถป้อนและระบุราคาซื้อในใบตั้งเจ้าหนี้และอ้างอิงใบแจ้งหนี้ใบดังกล่าวในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ค่าอากร, ค่าขนส่ง, ค่า Shipping ฯลฯ เมื่อสินค้าเข้าถึงคลังแล้วก็จะปรากฏมูลค่าของต้นทุนที่ถูกต้องบันทึกอยู่ใน Stock Card

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานต้นทุนสินค้าที่ซื้อ, รายงานต้นทุนสินค้าที่ซื้อในแต่ละจ๊อบ (Job Cost), แสดงรายการบัญชีตามจ๊อบ, มูลค่าของสินค้าที่ซื้อมาในสต๊อก, ต้นทุนสินค้านำเข้า (Import)

7.      คำนวณต้นทุนสินค้าจ้างผลิต

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถคิดต้นทุนในการจ้างผลิตจากจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ และค่าจ้างผลิต

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานต้นทุนต่อใบจ้างผลิตจากการใช้ราคาและต้นทุนวัตถุดิบ

8.      การหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถป้อนข้อมูลพร้อมพิมพ์ใบหัก ณ ที่จ่าย จากการใบรับเงิน, ใบจ่ายเงิน และสมุดรายวันทั่วไปได้  

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  ใบหัก ณ ที่จ่าย, รายงานหัก ณ ที่จ่ายต่อเดือน, รายงานหัก ณ ที่จ่ายต่อปี

9.      สมุดบัญชีทั่วไป และอีก 4 ประเภท

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถทำการปรับปรุงบัญชีต่าง ๆ โดยการเดบิต/เครดิตรายการที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขาย, การซื้อ, การรับเงิน หรือการจ่ายเงิน, สามารถอ้างอิง Job ต่าง ๆ ในแบบฟอร์มนี้

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  ใบ J.V (Journal Voucher)

10.  รายงานทางบัญชีทุกประเภท

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานสมุดรายวัน/บัญชีแยกประเภท โดย 1) ลำดับงาน 2) รหัสบัญชีตามวันที่, 3) Account Balance.  สามารถดูรายงานงบทดลอง, งบกำไรขาดทุนและงบดุลได้ในระดับความละเอียดที่ user ต้องการ

11. อบรมการใช้งานและการดูแลรักษาระบบ จะมีการอบรมให้แก่ผู้ใช้และมีการแก้ไขรายงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รวมถึงการบำรุงรักษาโปรแกรมฟรี 1 ปี

รายงานสำคัญ ๆ อีก 10 รายงานตามความต้องการของลูกค้า

 3.     Depreciation Module. Asset Management and Depreciation Module ระบบการบันทึกทะเบียนสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา

1.      การจัดซื้อสินทรัพย์

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถเปิดใบสั่งซื้อเพื่อซื้อสินทรัพย์ได้ และจะได้รับรหัสของสินทรัพย์นั้น

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานรายการสินทรัพย์ที่มี แสดงตามที่ตั้งและมูลค่าสินทรัพย์

2.      การนำเข้าสินทรัพย์

คุณสมบัติพิเศษ: เมื่อมีการรับสินทรัพย์เข้ามา ตำแหน่งที่ตั้งของสินทรัพย์นั้นๆจะถูกบันทึกไว้ และสินทรัพย์ทุกชิ้นจะได้รับรหัสและหมายเลข รหัสจะบอกถึงลักษณะของสินทรัพย์และหมายเลขจะแสดงถึงลำดับที่ ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์ 3 เครื่องอาจจะมีรหัสเดียวกัน แต่ว่าในแต่ละเครื่องจะมีหมายเลขของมันเองซึ่งจะไม่เหมือนกัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบที่อยู่และสถานะของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์แต่ละชิ้น

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานการรับสินทรัพย์ รายงานสินทรัพย์ที่ไม่ได้รับรหัส

3.      การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถทำการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ เช่น การย้ายไปไว้อีกแผนกหรืออีกห้องหนึ่ง

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานแสดงตำแหน่งของสินทรัพย์

4.      บันทึกทะเบียนสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา  

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถป้อนรหัสทะเบียนสินทรัพย์และเครื่องจักรที่มีอยู่ในกิจการ รวมถึงการบันทึก ราคาซื้อ, สถานที่เก็บ, มูลค่าปัจจุบัน ฯลฯ โดยจะมีการคำนวณค่าเสื่อมราคาในแต่ละเดือนโดยอัตโนมัติ เพื่อใช้เป็นต้นทุนในการผลิต คำนวนเวลาที่จะต้องบำรุงรักษาและอับเกรด สามารถผลิตสินค้าเพื่อเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ได้โดยการเปลี่ยนรหัสระหว่างรหัสสินทรัพย์และรหัสสินค้า (สำหรับการผลิตอุปกรณ์ต่างๆที่ผลิตขึ้นเองภายในโรงงาน) ดูการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ที่เข้าสู่คลังสินค้าหรือสำนักงาน

รายงานที่สัมพันธ์กัน:   รายงานแสดงค่าเสื่อมราคารายเดือน, รายงานแสดงมูลค่าสินทรัพย์ต่อช่วงเวลาที่กำหนด, รายงานแสดงประวัติมูลค่าของสินทรัพย์, รายงานแสดงรหัสสินทรัพย์ในแต่ละประเภทสินทรัพย์, รายงานแสดงรายการรหัสสินทรัพย์พร้อมมูลค่าสินทรัพย์

5.      ระบบคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายเดือน

คุณสมบัติพิเศษ: มูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์จะนำมาใช้เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาในแต่ละเดือน และสามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชี เพื่อนำไปลงใน JV ผู้ใช้สามารถกำหนดเปอร์เซนต์ของค่าเสื่อมราคาที่จะลดลงของสินทรัพย์ในแต่ละหมวดได้เอง

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานแสดงรายการค่าเสื่อมราคา ตามหมวดสินทรัพย์, ค่าเสื่อมราคาที่ลดลงรวม, มูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์

 

4.     Costing Module. Automatic Produced Goods Job Costing Module การคำนวณต้นทุนโดยอัตโนมัติจากสินค้าที่ได้มาจากการผลิต  

1.      การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิต โดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถป้อนค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยการอ้างอิงจากใบสั่งผลิต (manufacturing order) และใบจ้างผลิตภายนอก (work order) เมื่อสินค้าผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้วจะสามารถทราบถึงต้นทุนของสินค้านั้นได้ การคำนวณต้นทุนนั้นจะต้องนำค่าใช้จ่ายวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการผลิต เช่น ค่าไฟ, ค่าแรง, ค่าเสื่อมราคา, เครื่องจักร มาคำนวณเพื่อเฉลี่ยให้สินค้าที่ผลิตแล้ว หรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการผลิตในแต่ละเดือน ในส่วนของสินค้าที่ผลิตจากภายนอกโรงงาน ต้นทุนจะคิดเฉพาะค่าจ้างผลิตในกระบวนการที่ส่งให้ผู้รับเหมาทำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโอเวอร์เฮดอื่นๆ

รายงานที่เกี่ยวข้อง:  รายงานต้นทุนสินค้าที่ผลิต, ต้นทุนต่อกระบวนการ, มูลค่าต่อกระบวนการ, มูลค่าของสินค้าทั้งหมดในสต๊อก, ดูผลกำไรตามบิล, การแบ่งต้นทุนที่คำนวนได้ให้กับสินค้าต่างๆ, รายงานสินค้าที่ใช้ในแต่ละกระบวนการเพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป, การเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าที่ผลิตระหว่างแต่ละล็อต

2.      การคำนวนต้นทุนโดยอัตโนมัติสำหรับงานภายใน และการแปลงรหัสสินค้า

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถนำต้นทุนของงานภายในต่างๆ เช่น งานก่อสร้าง, การติดตั้งเครื่องจักร และอื่นๆ มาคิดหาค่าต้นทุนในขณะนั้น รวมทั้งสินค้าที่ซื้อมาในหน่วยต่างๆ เช่น โหล สามารถนำมาแบ่งให้ย่อยลงเป็นจำนวนชิ้นเพื่อคำนวนหาต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นได้

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานต้นทุนของโปรเจกต่างๆ, รายงานต้นทุนของการแปลงรหัสสินค้า

5.     Scheduling Module. Production Plan and Scheduling Module ระบบจัดการตารางเวลาการผลิต

1.      เวลาในกระบวนการผลิต

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถแสดงรายละเอียดของกระบวนการผลิต และค่าเริ่มต้นของเวลาที่ใช้ในแต่ละกระบวนการ วงจรการผลิตสำหรับแต่ละกระบวนการจะถูกกำหนดไว้ พร้อมจำนวนวัตถุดิบที่จำเป็นต้องใช้, ปริมาณที่ใช้ไป, ส่วนที่สูญเสีย และผลผลิตที่จะได้มา

รายงานที่เกี่ยวข้องรายงานแสดงรายการของกระบวนการผลิตและแสดงเวลา, รายงานกระบวนการผลิตพร้อมอินพุตและเอาต์พุต

2.      การตั้งค่าในสายการผลิต Line และค่าเริ่มต้นของเวลา

คุณสมบัติพิเศษสามารถใส่รายละเอียดของแต่ละสายการผลิต เช่น สายการผลิต A, B, C, และ D

รายงานที่สัมพันธ์กัน: รายงานแสดงสายการผลิต, รายงานผลผลิตที่จะได้รับในแต่ละสายการผลิตภายในช่วงเวลาที่กำหนด, รายงานประสิทธิภาพของสายการผลิต

3.      การตั้งค่าขั้นตอนการผลิต Operation และตั้งค่าเริ่มต้นของเวลา

คุณสมบัติพิเศษสามารถกรอกรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนการผลิตลงในนี้ เช่น รหัสขั้นตอน, อยู่ในกระบวนการอะไร และตั้งค่าเริ่มต้นของอัตรารายชิ้น, ค่าเริ่มต้นของเวลาในการผลิต

รายงานที่สัมพันธ์กันรายงานค่าใช้จ่ายต่อกระบวนการ, เวลาที่ต้องใช้ต่อกระบวนการ, ทรัพยากรที่ต้องใช้

4.      Line Balancing

คุณสมบัติพิเศษเพื่อให้เกิดการผลิตมากที่สุด บางสายการผลิตสามารถเดินไปพร้อมกันได้ เช่น ชิ้นส่วนด้านหน้า, ด้านหลัง หรือการประกอบชิ้นส่วนย่อยๆ อัตราในการผลิตของแต่ละสายงานจะคำนวณอยู่บนพื้นฐานของ Line balancing ถ้ามีกระบวนการใดทำงานได้ช้าก็อาจเพิ่มจำนวนของคนงานในกระบวนการนั้นๆให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยรวมของระบบ

รายงานที่สัมพันธ์กันรายงานรายละเอียดแต่ละสายการผลิต, การวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในแต่ละสาย (เวลาที่รอ (Idle) และเวลาของคิวงาน), จำนวนผลผลิตที่ได้ 

5.      ตารางเวลาของกระบวนการผลิต

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถสร้างตารางเวลากระบวนการผลิตที่แท้จริงโดยคำนวณจากจำนวน operations ที่จำเป็นต้องใช้ โดยความสามารถในการผลิตในแต่ละสายการผลิต จะรู้ได้จากข้อมูลทางการผลิตและการทำ Line balancing โดยจะกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละ operation ลงไป ตารางเวลาการผลิตยังสามารถแก้ไขได้ถ้าเกิดการล่าช้าในการทำงานหรือเครื่องจักรเกิดขัดข้อง โดยอาจแทรกบางกระบวนการที่สำคัญเข้าไปแทน

รายงานที่สัมพันธ์กันงานที่ยังไม่นำเข้าตารางเวลาการผลิต, รายงานเปรียบเทียบงานและสายการผลิตที่ถูกกำหนดให้

6.      กำหนดงานให้สายการผลิต

คุณสมบัติพิเศษสามารถแสดงตารางเวลาขั้นตอนกระบวนการผลิต พร้อมระบุทรัพยากรต่าง ๆ และเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิต ในเมนูนี้จะปฏิบัติตามเวลาสายการผลิตจริงที่ได้กำหนดไว้ สามารถเห็นทรัพยากรต่าง ๆ ในสายการผลิตได้ อาจเป็น เครื่องจักร, พนักงาน หรือผู้ว่าจ้าง

รายงานที่เกี่ยวข้องหน้าที่การผลิตในสายการผลิตตามวัน, รายงานแสดงแผนการผลิตต่อเดือน, รายงานตารางเวลาการผลิตรายเดือน, รายงานแสดงความสามารถในการผลิตต่อวัน, รายงานสายการผลิตที่ได้รับการกำหนดงานให้ 

7.      การแสดงแผนผังแสดงการกำหนดหน้าที่ของการผลิต

คุณสมบัติพิเศษ สามารถแสดงกราฟเวลาของตารางในแต่ละสายการผลิตตามและแต่ละกระบวนการแยกตามวัน โดยสามารถแยกแสดงกราฟเวลาแผนการผลิตตามจริง และแผนที่ได้วางไว้เพื่อการผลิตในเดือนถัดไปไว้

รายงานที่เกี่ยวข้อง: กราฟแสดงเวลาตามหน้าที่ของแต่ละสายการผลิต, รายงานแสดงกราฟเวลาแสดงตามขั้นตอนการผลิต, รายงานกราฟแท่งแสดงตามสายการผลิต, รายงานแสดงกราฟเวลาตามตารางสายการผลิต

8.      สถานะการผลิตที่แท้จริง รวมถึงการปรับปรุงตารางการผลิต

คุณสมบัติพิเศษ: เพียงคุณใส่รายละเอียดข้อมูลที่จะได้จริงในแต่ละสายการผลิต ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะผ่านขั้นตอนจากการอ่านรหัสบาร์โค๊ด อย่างไรก็ตามสำหรับกระบวนการผลิต/ขั้นตอนการผลิตอื่น ๆ เช่น สินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว ข้อมูลจะแสดงขึ้นในตารางการผลิตนี้ งานสำเร็จที่แท้จริงจะแสดงขึ้นกับแผนการผลิตเพื่อปรับปรุงในตารางการผลิต 

รายงานที่สัมพันธ์กัน รายงานการปรับปรุงตาราง

6.     HR Module. Human Resource Management Module ระบบบริหารงานบุคคล และการจ่ายเงินเดือน

1.      รายละเอียดพนักงาน

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น ชื่อ, รูปถ่าย, หมายเลขบัตรประชาชน, ที่อยู่ชั่วคราวและถาวร, ประวัติการศึกษา/การทำงาน/การฝึกอบรม, ทักษะพิเศษ, ข้อมูลของผู้ปกครอง, ข้อมูลผู้ค้ำประกัน, ตำแหน่งงาน, แผนก, pay scale, รายละเอียดรายได้ต่อเดือนและส่วนที่ต้องหักต่างๆ

รายงานที่สัมพันธ์กัน: รายงานรายชื่อพนักงาน, Employee pay scale, รายงานพนักงานตามแผนก/ตำแหน่งงาน/ประเภทงาน, monthly pay scale. 

2.      ระบบบัตรเข้าออกพนักงาน

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดเพื่ออ่านบัตรประจำตัวพนักงานในการบันทึกเวลาที่มาทำงานแต่ละวัน ซึ่งบางครั้งจะนำไปคิดเป็นค่าแรงรายชั่วโมง, ใช้คิดการมาสาย, พนักงานในบางระดับ เช่น ผู้จัดการ อาจไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเวลานี้ เพียงแค่บันทึกว่ามาหรือไม่มาในแต่ละกันเท่านั้น

รายงานที่สัมพันธ์กัน:   รายงานสถิติการทำงานรายวัน, รายงานสถิติการทำงานรายวัน

3.      บันทึกสรุปการทำงานราย เดือน/15 วัน

คุณสมบัติพิเศษ: นอกจากการบันทึกการทำงานของพนักงานผ่านบัตรพนักงานแล้ว ยังสามารถใช้เมนูนี้ในการเก็บข้อมูลพนักงานเป็นรายเดือนได้ เช่น จำนวนวันที่มาสาย, วันที่ขาด, นาทีที่สาย, วันที่ลา, จำนวนวันหยุดที่ใช้ไป, ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาในแบบต่างๆ, และเงินเดือนที่จ่ายให้พนักงานเป็นรายชิ้น

รายงานที่สัมพันธ์กัน: พิมพ์บันทึกการทำงานเป็นรายเดือนของพนักงานแต่ละคน ตามชื่อ, ตำแหน่ง, แผนก, ฝ่าย

4.      ข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานและการสัมมนา

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถเก็บข้อมูลการฝึกอบรมสำหรับพนักงานแต่ละคนได้ 

รายงานที่สัมพันธ์กันรายงานสถิติการฝึกอบรมของพนักงาน

5.      การกำหนดเป้ายอดขายให้พนักงานรายเดือน

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถกำหนดเป้ายอดขายต่อเดือนของพนักงาน หรือเปอร์เซนต์ที่จะได้รับตามเป้านั้นๆ

รายงานที่สัมพันธ์กัน: รายงานค่าคอมมิสชั่นของพนักงาน

6.      เปลี่ยนรายละเอียดเงินเดือนพนักงาน

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถกำหนดเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนได้ เพื่อนำไปออกสลิปเงินเดือนของพนักงานในตอนสิ้นเดือน 

รายงานที่สัมพันธ์กัน: พิมพ์สลิปเงินเดือน

7.      ข้อมูลรายได้/รายหักใบเงินเดือน

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถกำหนดประเภทต่างๆของรายได้และค่าใช้จ่ายได้ ตัวอย่างของรายได้ เช่น เงินเดือนประจำ, ค่าล่วงเวลา, ค่าคอมมิสชั่น และอื่นๆ ส่วนค่าใช้จ่าย เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ค่าประกันสังคม, ค่ากองทุนต่างๆ, ค่าประกัน และอื่นๆ

รายงานที่สัมพันธ์กัน:   รายงานประเภทของรายได้และรายจ่ายต่างๆ

8.      ทำใบรับเงินเดือนให้พนักงาน Pay-Slip Form

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถออกใบสลิปเงินเดือนของพนักงานได้ โดยคิดจากรายได้ทั้งหมดของพนักงานที่ทำได้ในเดือนนั้น หักกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ระบบจะคำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ค่าประกันสังคมให้โดยอัตโนมัติ เงินเดือนของพนักงานทั้งหมดสามารถสรุปออกมาได้เมื่อถึงสิ้นเดือน เพื่อให้สามารถเรียกดูและแก้ไขจำนวนเงินเดือนที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับ ตามความเหมาะสม

รายงานที่สัมพันธ์กัน:   พิมพ์สลิปเงินเดือน, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, รายการสลิปทั้งหมด, พิมพ์ฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือน, พิมพ์ฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานเป็นรายปี

9.      ใบลาออก

คุณสมบัติพิเศษ: พนักงานสามารถกรอกข้อมูลพร้อมพิมพ์ใบลาออก และให้ผู้รับผิดชอบเซ็นอนุมัติได้ 

รายงานที่สัมพันธ์กัน: พิมพ์ใบลาออก

10.  ใบลางาน

คุณสมบัติพิเศษ: พนักงานสามารถกรอกข้อมูลพร้อมวันที่ที่ต้องการลางาน และให้ผู้รับผิดชอบเซ็นอนุมัติ

รายงานที่สัมพันธ์กัน พิมพ์ใบขอลางาน

7.     Coupons Module. Coupons Barcode Scanning for Production Tracking Module ระบบตรวจสอบสถานะการผลิตจากการสแกนบาร์โค้ด

โมดูลนี้ใช้เพื่อตรวจสอบสถานะในการผลิต และการเคลื่อนไหวของสินค้าที่เสร็จสิ้นจากกระบวนการหนึ่งไปยังอีกกระบวนการ ในสายการผลิต

1.      การตั้งค่าขั้นตอนการผลิตต่างๆ ในกระบวนการผลิตสำหรับแต่ละใบสั่งผลิต และ value ในการผลิต

คุณสมบัติพิเศษ: การตั้งค่าขั้นตอนในการผลิตต่างๆในสายการผลิต สำหรับใบสั่งผลิต เพื่อให้รู้ว่าใบออเดอร์นั้นๆต้องมีกระบวนการอะไรบ้าง, มูลค่าเงินที่จะให้กับพนักงานในแต่ละกระบวนการผลิต และเปอร์เซนต์ของงานที่เสร็จสิ้นโดยรวมเมื่อกระบวนการนี้เสร็จสิ้น

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายการกระบวนการผลิตตามใบสั่งผลิต พร้อม value และ percent ที่ทำได้

2.      การตั้งค่าคูปองและการจัดพิมพ์ Barcode

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถระบุรายละเอียดการผลิตของแต่ละใบสั่งผลิต MO เพื่อนำไปทำ batch ของสินค้า แบบฟอร์มนี้สามารถพิมพ์รายละเอียดในแต่ละ Batch ของการผลิตด้วยรายละเอียดของ: หมายเลขออร์เดอร์, ขั้นตอนผลิต และหมายเลขของ Batch นั้น ในขั้นตอนการผลิตนั้นได้ระบุว่าอยู่ในกระบวนการผลิตขั้นตอนใด ดังนั้นจึงสามารถใช้สำหรับ ขั้นตอนการผลิต, ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วน หรือขั้นตอนการบรรจุได้ แต่โดยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการควบคุมสำหรับขั้นตอนการผลิตหลักซึ่งอาจมีการคำนวณค่าแรงรายชิ้น เช่น ในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า คูปองนี้จะพิมพ์ลงบนแผ่นสติ๊กเกอร์เพื่อติดไว้บน batch lot สำหรับนำไปผลิต

รายงานที่สัมพันธ์กันสามารถพิมพ์ใบคูปองขนาด A4, รายงานขั้นตอนการผลิตตามคูปอง, รายงานสถานะที่เริ่มการผลิตแล้วต่อออร์เดอร์ (เมื่อคูปองพิมพ์ออกมาแล้วหมายถึงการ ผลิตได้เริ่มต้นแล้ว), รายงานสถานะการผลิต, รายงานคูปองแสดงสินค้าสำเร็จรูปที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว (จำนวนสำเร็จรูปที่ผลิตได้), รายงานเปอร์เซนต์ของการผลิตที่เสร็จสิ้น

3.      การอ่าน Scan คูปอง Barcode (สามารถใช้คำนวนค่าแรงพนักงาน)

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถตรวจสอบค่าแรงรายชิ้นจากพนักงานแต่ละคนจากการอ่าน (Scan) คูปอง Barcode รวมถึงสามารถระบุถึงค่าแรงรายชั่วโมงจากชั่วโมงการทำงานได้ เหมาะสำหรับพนักงานเหมารายชิ้น และยังสามารถดูแลด้านการจ่ายเงินแบบรายชั่วโมง, รายชิ้น หรือทั้งสอบแบบผสมกันได้ ในแต่ละครั้งที่ทำการอ่าน (Scan) คูปองนั้นเราสามารถทราบได้ว่าขั้นตอนการผลิตในแต่ละกระบวนการนั้นเสร็จสมบูรณ์หรือยัง ดังนั้นจึงสามารถ อับเดตสถานะของการผลิตได้ด้วย เมื่อขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตเสร็จสมบูรณ์ เราจะทราบได้ว่าการผลิตสินค้าชิ้นนั้นๆ ได้ออกจากสายการผลิตแล้ว และยังทำให้เราทราบถึงปริมาณทั้งหมดของการผลิตได้โดยอัตโนมัติ

รายงานทีสัมพันธ์กันรายงานค่าแรงพนักงานต่อ 15 วัน, รายงานค่าแรงจากคูปองแยกตาม จำนวนและปริมาณ, รายงานแสดงคูปองค้างรับ, รายงานสถานะการผลิต (by process), รายงานจำนวนชิ้นที่ผลิตตามสายการผลิต/ทุกสายการผลิต/ตามออร์เดอร์รายงาน bar graph แสดงกระบวนการผลิตที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแยกตามออร์เดอร์, รายงานการจ่ายค่าแรงต่อออร์เดอร์, อัตราการทำงานล่วงเวลา OT1.5 / OT2.0 / OT3.0 / OT4.5, รายงานการผลิตตามออร์เดอร์ต่อช่วงวัน, รายงานจำนวนและปริมาณสินค้าในกระบวนการ, รายงานต้นทุนการผลิต, แสดงประวัติเวลาที่ใช้ในละขั้นตอนผลิต, ประวัติแสดงประสิทธิภาพในการผลิตของสายการผลิต, ประสิทธิภาพในการผลิตต่อแหล่งผลิต, รายงานสรุปเพื่อการวิเคราะห์ด้านขั้นตอนผลิต, พนักงาน

4.      การใช้บาร์โค้ดเพื่อบริหารงานด้านการจ้างงานภายนอกแก่ผู้รับเหมา

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถใช้บาร์โค้ดในการสแกนวัตถุดิบที่ส่งให้กับผู้รับเหมา และสแกนสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วส่งกลับมา เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะของจำนวนวัตถุดิบที่ส่งให้ผู้รับเหมา และจำนวนสินค้าที่ได้จากการผลิตแบบล๊อตต่อล๊อต

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานประสิทธิภาพของผู้รับเหมาแต่ละราย, จำนวนที่ผู้รับเหมาผลิตได้ต่อออเดอร์, รายงานสถานะการผลิตของแต่ละใบจ้างผลิต, รายงานสถานะการผลิตของแต่ละใบสั่งผลิต (รวมทั้งการผลิตภายในและภายนอก)

   
 

 


Copyright 2007 Genesys Infocad Co., Ltd.