บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด จำกัด                     หยุดทำงานหนัก... มาทำแบบอัจฉริยะดีกว่า

  ค้นเจเนซิส

 

แผนที่ site นี้View in English

Home Pricing Method Quality System FAQ's Software Attributes
 
 

Production Coupon Software                      

Download PDF Manual with Screen Shots

ในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดของซอฟต์แวร์ Genesys ERP เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับซอฟต์แวร์เฉพาะเป็นของตัวเอง โดยได้ผ่านการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ทั้งในส่วนของแบบฟอร์มและรายงาน รายละเอียดของราคาที่แสดงนี้จะรวมถึงในส่วนของ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, การแก้ไขแบบฟอร์มและรายงานต่างๆ, การอิมพลีเมนต์, ฝึกอบรม, คู่มือการใช้งาน, และการรับประกันแก้ปัญหาต่างๆ ฟรี 1 ปี 

  1.0 Flow Diagram

  2.0 Module Price

  3.0 Module Description

  4.0 View Sample Screen Shots

1.0 Flow Diagram

เป้าหมายของระบบซอฟต์แวร์ที่ดีคือ ทำให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลที่มีประโยชน์มาใช้ในการบริหารงานของแต่ละฝ่าย และของผู้บริหารระดับสูง(Executive) ที่ดูแลธุรกรรมของหลายๆฝ่าย ซอฟต์แวร์ที่ทางบริษัทเสนอนี้จะรับข้อมูลรายการประจำที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปเพื่อธุรกรรมรายรับในระบบ Transaction Processing System (TPS) เช่น งานรับออเดอร์ลูกค้า, ใบส่งของ, ใบแจ้งหนี้, และการรับเช็คลูกค้า เพื่อนำมาสรุปข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในแต่ละฝ่าย หรือที่เรียกกันว่า Management Information System (MIS) ระบบ MIS ประกอบไปด้วยรายงานต่างๆที่ทำได้จากข้อมูลประจำวันที่ได้ป้อนไว้ในระบบ Transaction Processing System ตัวอย่างรายงาน MIS คือ ลูกหนี้ค้างรับต่อลูกค้า, รายการที่สั่งและค้างส่งลูกค้า, รายการขายดีที่สุด Top 10, และอื่นๆ ที่นำมาจากฐานข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกเข้าสู่ระบบ Transaction Processing System ส่วนระบบ Executive Information System (EIS) นั้นประกอบไปด้วยรายงานระดับวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเช่นกัน แต่จะวิเคราะห์จากหลายแหล่ง เพื่อผู้บริหารระดับสูง ตัวอย่างรายงาน EIS มีรายงานอายุลูกหนี้, งบกำไรขาดทุน, ต้นทุนต่อรายการผลิต, งบดุล, และ cash flow

 

PROCESSES BY DEPARTMENT 

ฝ่ายผลิต (PT)

Process Code

อยู่ใน

Module

Process Name

PT18

Coupon

ตั้งค่าขั้นตอนการผลิตต่าง

PT19

Coupon

การตั้งค่าคูปองและการจัดพิมพ์ Barcode

PT20

Coupon

การอ่าน Scan คูปอง Barcode

PT21

Coupon

 

ฝ่ายบุคคล (HR)

Process Code

อยู่ใน

Module

Process Name

HR11

Coupon

การอ่าน Scan คูปอง Barcode

2.0 Module Price

ราคาตามที่เสนอนี้จะประกอบได้ด้วยส่วนของ : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, การแก้ไขแบบฟอร์มและรายงานต่างๆให้ตรงตามความต้องการลูกค้า, การอิมพลีเมนต์, ฝึกอบรม, คู่มือการใช้งาน, และการรับประกันแก้ปัญหาต่างๆ ฟรี 1 ปี สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ นอกเหนือจากสโคปงานนี้ จะขอคิดค่าบริการพัฒนาซอฟ์ทแวร์ที่อัตรา 5,000 บาทต่อวัน

Module

Price

     Coupons Module. Coupons Barcode Scanning for Production Tracking Module ระบบตรวจสอบสถานะการผลิตจากการสแกนบาร์โค้ด

คุณสมบัติ: การตั้งค่าขั้นตอนการผลิตต่างๆ, กำหนดคูปองและการจัดพิมพ์ Barcode, การสแกนคูปอง, การใช้คูปองบริหารการจ้างงานภายนอก

150,000

 3.0 Modules Description

Coupons Module. Coupons Barcode Scanning for Production Tracking Module ระบบตรวจสอบสถานะการผลิตจากการสแกนบาร์โค้ด

โมดูลนี้ใช้เพื่อตรวจสอบสถานะในการผลิต และการเคลื่อนไหวของสินค้าที่เสร็จสิ้นจากกระบวนการหนึ่งไปยังอีกกระบวนการ ในสายการผลิต

1.      การตั้งค่าขั้นตอนการผลิตต่างๆ ในกระบวนการผลิตสำหรับแต่ละใบสั่งผลิต และ value ในการผลิต

คุณสมบัติพิเศษ: การตั้งค่าขั้นตอนในการผลิตต่างๆในสายการผลิต สำหรับใบสั่งผลิต เพื่อให้รู้ว่าใบออเดอร์นั้นๆต้องมีกระบวนการอะไรบ้าง, มูลค่าเงินที่จะให้กับพนักงานในแต่ละกระบวนการผลิต และเปอร์เซนต์ของงานที่เสร็จสิ้นโดยรวมเมื่อกระบวนการนี้เสร็จสิ้น

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายการกระบวนการผลิตตามใบสั่งผลิต พร้อม value และ percent ที่ทำได้

2.      การตั้งค่าคูปองและการจัดพิมพ์ Barcode

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถระบุรายละเอียดการผลิตของแต่ละใบสั่งผลิต MO เพื่อนำไปทำ batch ของสินค้า แบบฟอร์มนี้สามารถพิมพ์รายละเอียดในแต่ละ Batch ของการผลิตด้วยรายละเอียดของ: หมายเลขออร์เดอร์, ขั้นตอนผลิต และหมายเลขของ Batch นั้น ในขั้นตอนการผลิตนั้นได้ระบุว่าอยู่ในกระบวนการผลิตขั้นตอนใด ดังนั้นจึงสามารถใช้สำหรับ ขั้นตอนการผลิต, ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วน หรือขั้นตอนการบรรจุได้ แต่โดยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการควบคุมสำหรับขั้นตอนการผลิตหลักซึ่งอาจมีการคำนวณค่าแรงรายชิ้น เช่น ในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า คูปองนี้จะพิมพ์ลงบนแผ่นสติ๊กเกอร์เพื่อติดไว้บน batch lot สำหรับนำไปผลิต

รายงานที่สัมพันธ์กันสามารถพิมพ์ใบคูปองขนาด A4, รายงานขั้นตอนการผลิตตามคูปอง, รายงานสถานะที่เริ่มการผลิตแล้วต่อออร์เดอร์ (เมื่อคูปองพิมพ์ออกมาแล้วหมายถึงการ ผลิตได้เริ่มต้นแล้ว), รายงานสถานะการผลิต, รายงานคูปองแสดงสินค้าสำเร็จรูปที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว (จำนวนสำเร็จรูปที่ผลิตได้), รายงานเปอร์เซนต์ของการผลิตที่เสร็จสิ้น

3.      การอ่าน Scan คูปอง Barcode (สามารถใช้คำนวนค่าแรงพนักงาน)

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถตรวจสอบค่าแรงรายชิ้นจากพนักงานแต่ละคนจากการอ่าน (Scan) คูปอง Barcode รวมถึงสามารถระบุถึงค่าแรงรายชั่วโมงจากชั่วโมงการทำงานได้ เหมาะสำหรับพนักงานเหมารายชิ้น และยังสามารถดูแลด้านการจ่ายเงินแบบรายชั่วโมง, รายชิ้น หรือทั้งสอบแบบผสมกันได้ ในแต่ละครั้งที่ทำการอ่าน (Scan) คูปองนั้นเราสามารถทราบได้ว่าขั้นตอนการผลิตในแต่ละกระบวนการนั้นเสร็จสมบูรณ์หรือยัง ดังนั้นจึงสามารถ อับเดตสถานะของการผลิตได้ด้วย เมื่อขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตเสร็จสมบูรณ์ เราจะทราบได้ว่าการผลิตสินค้าชิ้นนั้นๆ ได้ออกจากสายการผลิตแล้ว และยังทำให้เราทราบถึงปริมาณทั้งหมดของการผลิตได้โดยอัตโนมัติ

รายงานทีสัมพันธ์กันรายงานค่าแรงพนักงานต่อ 15 วัน, รายงานค่าแรงจากคูปองแยกตาม จำนวนและปริมาณ, รายงานแสดงคูปองค้างรับ, รายงานสถานะการผลิต (by process), รายงานจำนวนชิ้นที่ผลิตตามสายการผลิต/ทุกสายการผลิต/ตามออร์เดอร์รายงาน bar graph แสดงกระบวนการผลิตที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแยกตามออร์เดอร์, รายงานการจ่ายค่าแรงต่อออร์เดอร์, อัตราการทำงานล่วงเวลา OT1.5 / OT2.0 / OT3.0 / OT4.5, รายงานการผลิตตามออร์เดอร์ต่อช่วงวัน, รายงานจำนวนและปริมาณสินค้าในกระบวนการ, รายงานต้นทุนการผลิต, แสดงประวัติเวลาที่ใช้ในละขั้นตอนผลิต, ประวัติแสดงประสิทธิภาพในการผลิตของสายการผลิต, ประสิทธิภาพในการผลิตต่อแหล่งผลิต, รายงานสรุปเพื่อการวิเคราะห์ด้านขั้นตอนผลิต, พนักงาน

4.      การใช้บาร์โค้ดเพื่อบริหารงานด้านการจ้างงานภายนอกแก่ผู้รับเหมา

คุณสมบัติพิเศษ: สามารถใช้บาร์โค้ดในการสแกนวัตถุดิบที่ส่งให้กับผู้รับเหมา และสแกนสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วส่งกลับมา เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะของจำนวนวัตถุดิบที่ส่งให้ผู้รับเหมา และจำนวนสินค้าที่ได้จากการผลิตแบบล๊อตต่อล๊อต

รายงานที่เกี่ยวข้อง: รายงานประสิทธิภาพของผู้รับเหมาแต่ละราย, จำนวนที่ผู้รับเหมาผลิตได้ต่อออเดอร์, รายงานสถานะการผลิตของแต่ละใบจ้างผลิต, รายงานสถานะการผลิตของแต่ละใบสั่งผลิต (รวมทั้งการผลิตภายในและภายนอก)

4.0 Sample Screen Shot

 

 ข้อมูลขั้นตอน Operation Information

 ข้อมูลแบบสินค้า Garment Style Information

รายการขั้นตอนในกระบวนการผลิตสำหรับแบบสินค้า Process Operation List for Garment Style

ใบสั่งผลิต Manufacturing Order Form

  กำหนดคูปอง Stitching Coupon Setup Form

 ใบบันทึกคูปองสำหรับค่าจ้าง Coupon Entry for Wage Form

ใบบันทึกชั่วโมงการทำขั้นตอนของพนักงาน Employee Work Hours Form

 การพิมพ์คูปอง Print Selected Coupons

 สถานะใบสั่งผลิต Status of the Manufacturing Order

สถานะกระบวนการผลิตในใบสั่งผลิต Status of MO per Processes

   
 

 


Copyright 2007 Genesys Infocad Co., Ltd.