บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด จำกัด                     หยุดทำงานหนัก... มาทำแบบอัจฉริยะดีกว่า

  ค้นเจเนซิส

 

แผนที่ site นี้View in English

Home Pricing Method Quality System FAQ's Software Attributes
 
 

Pricing                                                             

สินค้าประเภทซอฟ์ทแวร์นั้นจะมุ่งเน้นทางด้านการให้บริการมากกว่าตัวสินค้าซึ่งสัมผัสไม่ได้ เนื่องจากเมื่อพัฒนาซอฟท์แวร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนที่มีความสำคัญที่สุดคือการให้บริการด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดที่มีจากซอฟ์ทแวร์ ซึ่งเป็นสินค้าที่พัฒนาจากสติปัญญาและความเข้าใจในระบบธุรกิจนั้น ๆ ถ่ายทอดออกมากเป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้จริงและไม่สามารถสัมผัสได้ อย่างไรก็ตามการประเมินราคาพื้นฐานนั้นจะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ถึงความต้องการและความซับซ้อนของระบบโดยการประเมินระยะเวลาของนักพัฒนา (Programmer) ในการพัฒนาซอฟ์ทแวร์นั้นๆ โดยจะคำนวณเป็นอัตรารายวัน (ขึ้นอยู่กับความยากง่าย) โดยจะแยกประเภทอัตราของการประเมินราคาของสัญญาที่พัฒนาระบบดังนี้

I. Product Price

ประเภทต่างๆของผลิตภัณท์ที่เรามีอยู่:

  • Genesys Optima II. Manufacturing Enterprise Resource Planning (ERP) Software

  • Genesys Wear Soft. Garment Manufacturing ERP Software

  • Genesys Coupon Scan. Coupon Barcode Scan for Garment Piece-Rate Wages

  • Genesys BizPac. Finance and Accounts Software for SME's.

  • Genesys Pay I.T. Human Resource Management Software with Payroll.

  • Genesys Suite Home. Hotel Management Software

  • Genesys Best Policy.  Insurance Brokerage Business Management Software

ซอฟต์แวร์แต่ละประเภทของเราได้มีการกำหนดราคาไว้แล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยระบบหลัก และส่วนที่เป็นทางเลือก โดยราคาที่กำหนดมานี้รวมไปถึงส่วนของการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า, การออกแบบระบบซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม, การแก้ไขและพัฒนาแบบฟอร์มและรายงานต่างๆให้ตรงตามความต้องการ, การติดตั้ง, การอิมพลีเมนท์ (implement), อบรมการใช้งาน, คู่มือการใช้งาน, และการรับประกัน1 ปี เต็มภายหลังจากส่งมอบงาน ส่วนถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมซอฟต์แวร์นอกเหนือจากส่วนที่เรามีอยู่ ทางบริษัทฯขอคิดค่าพัฒนาที่อัตรา 5,000 บาทต่อวัน

II. Project Outsourcing

กรณีนี้ลูกค้าจะให้เราเป็นผู้พัฒนาให้ทั้งระบบ ทั้งการวิเคราะห์, ออกแบบ และการพัฒนาซอฟ์ทแวร์ และโดยปกติเราจะไม่ให้ซอร์ตโค้ดของโปรแกรมกับลูกค้าในกรณีนี้ เราคิดค่าบริการตามเวลาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมนั้นซึ่งคุณสามารถประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้โดยคิดจากปริมาณของฟอร์มและรายงานที่คุณต้องการ เฉลี่ยแล้ว 1 ฟอร์มจะใช้เวลา 5 วัน และรายงานใช้เวลา 1 วันในการทำ โดยโปรเจคหนึ่งๆจะมีประมาณ 8 ฟอร์มและ 20 รายงานทำให้ต้องใช้เวลาในการพัฒนาโดยประมาณแล้ว 60 วัน ซึ่งเราจะคิดอัตราต่อวันอยู่ที่ 5,000 บาท ดังนั้นค่าพัฒนาซอร์ฟแวร์หนึ่งๆจึงอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท แต่ถ้ากรณีที่เรามีซอร์ฟแวร์ที่ใกล้เคียงกับที่คุณต้องการอยู่แล้ว ค่าบริการก็จะลดลงเนื่องจากเราใช้เวลาในการพัฒนาซอร์ฟแวร์น้อยลงนั่นเอง

III. On-Site Development

กรณีนี้ลูกค้าจะให้เราเป็นผู้พัฒนาระบบร่วมกับทีมงานของทางลูกค้าเอง ซึ่งซอร์ตโค้ดทั้งหมดจะเป็นของบริษัทลูกค้า ทางเราเพียงแต่จัดหาโปรแกรมเมอร์ให้เท่านั้น โดยจะคิดค่าพัฒนาโปรแกรมต่อวันที่ 6,000 ต่อคน และค่าวิเคราะห์ระบบที่ 9,000 บาท

การชำระเงิน

โดยทั่วไปการชำระเงินจะแบ่งเป็น 5 งวด:
        1. 25% เมื่อทำสัญญา
        2. 10% เมื่อเสร็จสิ้นการวิเคราะห์และออกแบบโปรเจค
        3. 25% เมื่อโปรแกรมถูกพัฒนาและผ่านการสาธิตในครั้งแรก
        4. 25% เมื่อโปรแกรมถูกส่งมอบและเริ่มการฝึกอบรมและทดลองใช้งาน
        5. 15%
เมื่องานและการนำเสนอทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์

ราคาเมื่อมีการแก้ไข เพิ่มเติม 

เนื่องจากเราได้กำหนดกรอบการทำงานและราคาไปในตอนต้นของการพัฒนาโปรแกรมแล้ว ถ้าคุณต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อยู่นอกเหนือไปจากนี้ เราอาจต้องคิดค่าบริการเพิ่มตามอัตราค่าจ้างต่อวันสำหรับจำนวนงานที่เพิ่มขึ้นมา ซึ่งคุณจะได้รับแจ้งรายละเอียดของค่าบริการที่จะเพิ่มขึ้นก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆตามที่คุณต้องการ

   
 

 


Copyright 2007 Genesys Infocad Co., Ltd.