บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด จำกัด                     หยุดทำงานหนัก... มาทำแบบอัจฉริยะดีกว่า

  ค้นเจเนซิส

 

แผนที่ site นี้View in English

Home Pricing Method Quality System FAQ's Software Attributes
 
 

FAQ คำถามที่พบบ่อย                               

This section lists a few of the Frequently Asked Questions or FAQ’s on software development in general and on development at Genesys InfoCAD, in particular.

งานของคุณคืออะไร?

บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด คือผู้พัฒนาซอร์ฟแวร์เพื่อให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจต่างๆให้มากที่สุดโดยทั่วไปการทำงานของแต่ละบริษัทจะประกอบไปด้วยส่วนของการขาย การสั่งซื้อการผลิตและการจัดเก็บสินค้าอย่างไรก็ตามจะมีบางธุรกิจที่มีการทำงานเฉพาะอย่างตัวเองซึ่งไม่สามารถหาซอร์ฟแวร์ที่เหมาะสมมาใช้กับการทำงานได้ เช่น ระบบการจ่ายค่านายหน้า, การวางแผนการผลิต, การประเมินพนักงาน, การคิดต้นทุนสินค้า, เอกสารประกอบISO 9000 ซึ่งนั่นคืองานที่เราพัฒนาเสริมให้

เพื่อให้แน่ใจว่าซอร์ฟแวร์ที่เราออกแบบขึ้นสามารถช่วยให้กระบวณการต่างๆในธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น ด้านล่างเป็นตัวอย่างซึ่งเมื่อคุณกรอกข้อมูลลงในใบแจ้งหนี้จากนั้นข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อ

1.พิมพ์รายการใบส่งของออกทางเครื่องพิมพ์

2.แก้ไขข้อมูลสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ

3.อัพเดตรายการบัญชีลูกหนี้ที่เปลี่ยนไป

4.พิมพ์รายงานการขายต่อวัน ต่อเดือน ต่อสัปดาห์ หรือต่อปี

5.อัพเดตรายงานภาษีขาย

6.จัดเตรียมรายงานการขายอื่นๆ เช่น การขายต่อแหล่ง, ต่อกลุ่มลูกค้า เป็นต้น

ข้อมูลของการขายก็จะโยงกับรายการรายรับที่ได้จากลูกค้าตามใบรายการแจ้งราคาสินค้าด้วย ทำให้กระบวนการทั้งหมดของธุรกิจเป็นระบบที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งคุณสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้โดยการคลิกเพียงปุ่มเดียว
[
กลับ]

Custom engineered softwareคืออะไร?

การพัฒนาซอร์ฟแวร์ถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เพราะการที่สามารถเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี และการพยายามเร่งผลิตโปรแกรมขึ้นมาตามเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้บางวิธีการที่สร้างขึ้นขาดความรอบคอบและถูกต้อง ถึงแม้ว่าผู้พัฒนาโปรแกรมส่วนใหญ่จะยังคงผลิตซอร์ฟแวร์ด้วยวิธีการที่ไม่เป็นมืออาชีพต่อไป แต่ที่บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด เรามีกระบวณการในการผลิตซอร์ฟแวร์ที่เคร่งครัด ซึ่งวงจรของการพัฒนาซอร์ฟแวร์สามารถมองได้ว่าประกอบไปด้วยกระบวณการทางวิศวกรรม เช่น การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, การออกแบบ, การพัฒนาโปรแกรม, การทดสอบ, เสนอผลงาน และการฝึกอบรม ซึ่งในแต่ละกระบวณการก็จะมีการควบคุมคุณภาพ, เอกสาร, การจัดการโครงการและกำหนดระยะเวลาที่ต้องการในการทำงานแต่ละอย่างให้ชัดเจน เมื่อขั้นตอนในการผลิตซอร์ฟแวร์เหล่านี้เกิดขึ้นเหมือนๆกันทั้งในด้านการผลิตและวิศวกรรม ทำให้วิศวกรรมซอร์ฟแวร์ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายถึงประโยชน์ของทฤษฎีทางวิศวกรรมที่ใช้ในการพัฒนาซอร์ฟแวร์ หรือ Custom engineered software
[กลับ]

ซอร์ฟแวร์ประเภทไหนที่คุณชำนาญเป็นพิเศษ?

ทีมงานของบริษัท เจเนซิส อินโฟแคดมีความชำนาญในการเข้าถึงความต้องการธุรกิจแขนงต่างๆเพื่อผลิตซอร์ฟแวร์ให้เหมาะสมกับการทำงานของธุรกิจนั้นๆ โดยไม่สำคัญว่าความต้องการของธุรกิจนั้นคืออะไร ตลอด 6 ปีของการทำงาน เราได้พัฒนาซอร์ฟแวร์ออกมาหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ระบบการผลิต, วางแผนตารางเวลา, การทำบัญชี, การเงิน, นายหน้าประกันภัย, การผลิตและตัดเย็บเสื้อผ้า, การบริหารโรงแรมและภัตตาคาร, ธุรกิจประเภทซื้อมาและขายไปที่มีการนำเข้าและส่งออก, ระบบบริการลูกค้า, ระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์ และอื่นๆ ทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถผลิตซอร์ฟแวร์ที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจคุณได้อย่างแน่นอน
[กลับ]

ขั้นตอนในการพัฒนาซอร์ฟแวร์มีอะไรบ้าง?

1.พูดคุยกับลูกค้าถึงความต้องการและวางกรอบการทำงาน

2.จัดเตรียมโปรเจคที่จะเสนอให้ครอบคลุมกรอบการทำงานที่วางไว้ และเสนอราคา

3.เมื่อข้อเสนอได้รับการยอมรับ จากนั้นจะเป็นการทำสัญญาและเริ่มพัฒนาซอร์ฟแวร์

4.ขั้นแรกของการพัฒนาคือวิเคราะห์การทำงานของแผนกต่างๆในธุรกิจนั้นเพื่อจะทราบถึงความต้องการทั้งหมด

5.จากนั้นจะจัดทำเอกสารที่ครอบคลุมถึงการออกแบบเมนู, แบบฟอร์ม และรายงานของแอพพลิเคชั่นนั้นๆ

6.เมื่อเอกสารได้รับการยอมรับแล้วนำมาใช้ในการพัฒนาซอร์ฟแวร์ โดยทำการออกแบบอย่างละเอียดเพื่อเป็นเอกสารใช้ในการพัฒนาของโปรแกรมเมอร์

7.เมื่อโมดูลแต่ละโมดูล(รายการเมนู, แบบฟอร์ม, รายงาน)ทำเสร็จแล้วก็จะได้รับการทดสอบ โดยถ้าเป็นโปรเจคที่ใหญ่เมื่อเราทำแต่ละโมดูลเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะนำเสนอต่อลูกค้าเพื่อดูผลหลังการทดลองใช้งาน แต่โดยทั่วไปเราจะไม่อนุญาติให้ลูกค้าใช้โปรแกรมจนกระทั่งฟอร์มและรายงานต่างเสร็จสิ้นและถูกทดสอบอย่างสมบูรณ์

8.หลังจากทั่วทั้งระบบถูกพัฒนาเสร็จสิ้น ก็จะมีการทดสอบการทำงานร่วมกันทั้งหมด

9.ผู้ใช้จะได้ทดลองใช้งานเวอร์ชั่นแรกของซอร์ฟแวร์ โดยเราจะมีการปรับปรุงการทำงานในบางส่วนให้ดีขึ้นต่อไป

10.ซอร์ฟแวร์ที่เสร็จสมบูรณ์จะได้ส่งมอบให้ลูกค้าและเริ่มขั้นตอนของการส่งมอบงาน ซึ่งจะรวมถึงการฝึกอบรม, การทำคู่มือการใช้งาน หรือการแปลงข้อมูลจากโปรแกรมที่ถูกใช้มาก่อนหน้านั้น เป็นต้น

11.ในระหว่างการส่งมอบเราก็จะเสร็จสิ้นการทำเอกสารการพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่มีรายละเอียดและโครงสร้างของระบบ ที่พัฒนาแล้วอย่างละเอียด เพื่อเป็นคู่มือให้ฝ่ายเทคนิค

12.ภายหลังการนำเสนอซอร์ฟแวร์ จะเป็นช่วงของการรับประกันและบำรุงรักษาฟรีเป็นเวลา 1 ปี
[กลับ]

ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาซอร์ฟแวร์?

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโปรแกรมนั้นๆ โปรแกรมที่มีขนาดเล็กอาจใช้เวลาเพียง 1 เดือน ในขณะที่โปรแกรมที่ซับซ้อน อาจใช้เวลามากถึง 8 เดือน โดยเฉลี่ยแล้วเราใช้เวลาทำงานต่อโปรเจคหนึ่งๆ ประมาณ 3 เดือน ซึ่งสามารถประมาณระยะเวลาที่ใช้ได้โดยดูจากจำนวนแบบฟอร์มและรายงานตามความต้องการของคุณ เฉลี่ยแล้วฟอร์มหนึ่งๆ จะใช้เวลา 5 วันในการสร้าง และรายงานใช้เวลา 1 วัน โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละโปรเจคจะประกอบด้วย 8 ฟอร์มและ 20 รายงานซึ่งทั้งหมดนี้ต้องการเวลา 60 วันในการทำโดยประมาณ นอกจากนั้นก็จะเป็นเวลาของการวิเคราะห์, การออกแบบ, ทดสอบและการฝึกอบรมซึ่งใช้เวลา 50% ของการพัฒนาซอร์ฟแวร์ คือ 30 วัน รวมเป็น 90 วัน
[กลับ]

คุณภาพการทำงานของคุณอยู่ในระดับไหน?

บริษัท เจเนซิส อินโฟแคดบริหารงานโดยดร.สุเทพ มาดารัศมี ผู้ได้รับปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยมินเนโซตา แห่งสหรัฐอเมริกา รวมทั้งปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทในสาขาเดียวกัน นอกจากนั้นเรายังประกอบไปด้วยทีมงานที่เป็นมืออาชีพและมีทักษะการทำงานสูงทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการจัดการระบบ
[กลับ]

บริษัทคุณทำงานในด้านนี้มานานแล้วหรือยัง?

เราก่อตั้งบริษัทตั้งแต่เดือนมีนาคม 1995
[กลับ]

คุณมีทีมงานทั้งหมดเท่าไหร่?

นอกจากดร.สุเทพ มาดารัศมีแล้ว ทีมงานของเรายังประกอบด้วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์โปรเจค 2 คน โปรแกรมเมอร์ 6 คน โดยดร.สุเทพจะรับผิดชอบในการวิเคราะห์และออกแบบซอร์ฟแวร์โดยความช่วยเหลือของนักวิเคราะห์ ผู้จัดการฝ่ายโปรเจคจะรับผิดชอบในการออกแบบรายละเอียด,ดูแลการพัฒนาโปรเจค,จัดตารางเวลาการทำงานและการทดสอบซอร์ฟแวร์ ส่วนโปรแกรมเมอร์จะทำหน้าที่เขียนและทดสอบการทำงานของโปรแกรม นอกจากนั้นเรายังมีทีมงานอีก 3 คนที่ดูแลระบบและงานด้านเอกสาร
[กลับ]

เราสามารถดูตัวอย่างโปรแกรมที่เราสนใจได้หรือไม่?

เมื่อเราพัฒนาโปรแกรมให้กับลูกค้ามากขึ้น ก็มีโอกาสที่ซอร์ฟแวร์ที่เรามีอยู่แล้วจะใกล้เคียงกับความต้องการของธุรกิจคุณ เรายินดีที่จะเสนอตัวอย่างของซอร์ฟแวร์เหล่านั้นให้คุณดู อย่างไรก็ตามเราสามารถผลิตซอร์ฟแวร์ที่มีความเหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณได้ ดังนั้นตัวอย่างซอร์ฟแวร์ที่เราแสดงให้คุณดูจึงอาจไม่ใช่ซอร์ฟแวร์ที่คุณจะนำไปใช้ในที่สุด
[กลับ]

ภาษาโปรแกรมและซอร์ฟแวร์จัดการฐานข้อมูลที่คุณใช้ในการสร้างโปรแกรม?

วิธีที่เราใช้ในการพัฒนาโปรแกรมจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เรามีประสบการณ์ใน Visual Basic, Delphi และ Visual C++ ซึ่งทั้งหมดทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ สำหรับการทำงานบนพื้นฐานของเวป เราก็มีประสบการในการใช้ Cold Fusion, PhP, Dream Weaver และ ASP

ด้านฐานข้อมูลเราจะใช้ Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase และ Informix การจะเลือกใช้อะไรชึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของโปรเจคนั้นๆ รวมถึงต้นทุนด้านซอร์ฟแวร์, ความพร้อมของทีมงานของบริษัทลูกค้าที่จัดการด้านฐานข้อมูล, ความต้องการด้านความปลอดภัยและปริมาณของฐานข้อมูล
[กลับ]

ธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมาก เราจำเป็นต้องใช้ระบบฐานข้อมูลที่ดีหรือไม่?

ระบบที่จัดการด้านฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มีอยู่หลายแบบ เช่น Microsoft SQL, Sybase, Informix และ Oracle อย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการระบบที่มีความสมบูรณ์และปลอดภัยสูงมากเราแนะนำให้ใช้ Oracle ซึ่งจะเลือกใช้อะไรนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณและความพร้อมทีมงานที่จัดการฐานข้อมูลของบริษัทคุณ
[กลับ]

โปรแกรมของคุณทำงานบนระบบปฏิบัติการใดได้บ้าง?

โปรแกรมของเราสามารถรันได้บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 95/98/ME/NT/2000 เราหยุดพัฒนาโปรแกรมบนวินโดวส์ 3.1แล้ว แต่เรายังคงสนับสนุนลูกค้าเก่าที่ใช้ซอร์ฟแวร์ของเราบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์3.1 เราก็สามารถพัฒนาโปรแกรมสำหรับการทำงานบนเวปโดยใช้ Cold Fusion, ASP, HTML และ PhP ด้วย
[กลับ]

ระยะเวลาในการรับประกันนานเท่าใด? และเริ่มต้นเมื่อไหร่?

เรามีการรับประกันและบริการบำรุงรักษาฟรี 1 ปีสำหรับซอร์ฟแวร์ทั้งหมดของเรา โดยเริ่มหลังจากที่มีการส่งมอบงานโครงการนั้น
[กลับ]

คุณคิดค่าบริการในการบำรุงรักษาอย่างไร?

หลังจากที่หมดการบริการฟรีในปีแรก คุณอาจต่อสัญญาการรับบริการโดยเราคิดราคาที่ 15% ของราคาซอร์ฟแวร์นั้น โดยจะแก้ไขบั๊ก, ดูแลระบบฐานข้อมูล, สอบถามปัญหาทางโทรศัพท์ และอื่นๆ
[กลับ]

ถ้าพบว่าเกิดปัญหากับซอร์ฟแวร์ภายหลังระยะเวลารับประกันล่ะ?

เราพร้อมที่จะให้บริการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับซอร์ฟแวร์ของเราตลอดเวลา แต่เราขอคิดค่าบริการสำหรับปัญหาใดๆที่เราเข้าไปแก้ไข
[กลับ]

โปรแกรมของคุณสามารถทำงานผ่านระบบเนทเวิร์คได้หรือไม่?

โปรแกรมทั้งหมดของบริษัท เจเนซิส อินโฟแคดสามารถทำงานผ่านระบบเนทเวิร์คได้ รวมทั้งยังสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้ได้อย่างไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Network (peer-to-peer), TCP/IP บน Windows, Novell Netware หรือ Windows NT domain server
[กลับ]

คุณมีวิธีการบริการแก้ปัญหาอะไรบ้าง?

ถ้าจำเป็นเราจะเข้าไปที่บริษัทของลูกค้า มิเช่นนั้นเราจะใช้ซอร์ฟแวร์อย่างเช่น PC Anywhere หรือ Carbon Copy เพื่อติดต่อไปยังเครื่องของลูกค้าผ่านทางโมเดมและทำการแก้ปัญหา
[กลับ]

ค่าบริการในการพัฒนาซอร์ฟแวร์หนึ่งๆประมาณเท่าไร?

เราคิดค่าบริการตามเวลาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมนั้น ซึ่งคุณสามารถประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้โดยคิดจากปริมาณของฟอร์มและรายงานที่คุณต้องการ เฉลี่ยแล้ว 1 ฟอร์มจะใช้เวลา 5 วัน และรายงานใช้เวลา 1 วันในการทำ โดยโปรเจคหนึ่งๆจะมีประมาณ 8 ฟอร์มและ 20 รายงานทำให้ต้องใช้เวลาในการพัฒนาโดยประมาณแล้ว 60 วัน ซึ่งเราจะคิดอัตราต่อวันอยู่ที่ 6000 บาท ดังนั้นค่าพัฒนาซอร์ฟแวร์หนึ่งๆจึงอยู่ที่ประมาณ 360,000 บาท แต่ถ้ากรณีที่เรามีซอร์ฟแวร์ที่ใกล้เคียงกับที่คุณต้องการอยู่แล้ว ค่าบริการก็จะลดลงเนื่องจากเราใช้เวลาในการพัฒนาซอร์ฟแวร์น้อยลงนั่นเอง
[กลับ]

คุณคิดค่าบริการเพิ่มเท่าใดในกรณีที่เราต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของโปรแกรมไปจากเดิม?

เนื่องจากเราได้กำหนดกรอบการทำงานและราคาไปในตอนต้นของการพัฒนาโปรแกรมแล้ว ถ้าคุณต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อยู่นอกเหนือไปจากนี้ เราอาจต้องคิดค่าบริการเพิ่มตามอัตราค่าจ้างต่อวันสำหรับจำนวนงานที่เพิ่มขึ้นมา ซึ่งคุณจะได้รับแจ้งรายละเอียดของค่าบริการที่จะเพิ่มขึ้นก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆตามที่คุณต้องการ
[กลับ]

การชำระเงินมีรายละเอียดอย่างไร?

สำหรับโปรเจคขนาดกลาง การชำระเงินจะแบ่งเป็น 3 ส่วน

1.30% เมื่อทำสัญญาและเริ่มการทำงาน

2.50% เมื่อฟอร์มต่างๆถูกส่งมอบและการอบรมเริ่มขึ้น

3.20% เมื่องานทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์

สำหรับโปรเจคขนาดใหญ่(เกิน 1ล้านบาท) การชำระเงินจะแบ่งเป็น 5 ส่วน

1.20% เมื่อทำสัญญา

2.20% เมื่อเสร็จสิ้นการวิเคราะห์และออกแบบโปรเจค

3.20% เมื่อโปรแกรมถูกพัฒนาและผ่านการสาทิตในครั้งแรก

4.20% เมื่อโปรแกรมถูกส่งมอบและเริ่มการฝึกอบรมและทดลองใช้งาน

5.20% เมื่องานและการนำเสนอทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์
[กลับ]

ซอร์ฟแวร์ที่พร้อมใช้งานที่คุณมีอยู่เป็นแบบไหน?

มีซอร์ฟแวร์อยู่บางระบบที่เราเคยทำให้กับลูกค้ารายอื่นมาก่อน ซึ่งเราได้นำมาทำเป็นแพ๊กเกจไว้ อย่างไรก็ตามเราจะส่งรายละเอียดเกี่ยวกับซอร์ฟแวร์ที่คุณสนใจไปให้ดูก่อนเพื่อเป็นตัวอย่าง ซึ่งแพ๊คเกจที่เรามีในขณะนี้ประกอบด้วย ระบบธุรกิจนายหน้าประกันภัย, ระบบการผลิตสินค้าและการเงิน, ระบบบัญชี, ระบบธุรกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า และระบบธุรกิจค้าผ้า
[กลับ]

คุณมีอะไรให้มาพร้อมกับซอร์ฟแวร์?

ภายในซอร์ฟแวร์ที่เราจัดส่งจะมีสิ่งเหล่านี้รวมอยู่ด้วย

1. ไฟล์ .exe ของซอร์ฟแวร์และข้อมูลที่จะถูกติดตั้งลงบนเครื่องเซอร์เวอร์และเครื่องลูกข่าย

2. เอกสารคู่มือการใช้งาน

3. ความช่วยเหลือแบบออนไลน์(ในกรณีที่ระบุไว้ในสัญญา)

4. คู่มือทางเทคนิคเกี่ยวกับการโครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถทำรายงานขึ้นมาได้เอง(ในกรณีที่ระบุไว้ในสัญญา)

5. ลูกค้าจะได้รับโค้ตโปรแกรมด้วย(ในกรณีที่สัญญาระบุว่าเป็นการไปพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่บริษัทของลูกค้า)
[กลับ]

โค้ตโปรแกรมจะให้มาพร้อมกับโปรแกรมด้วยหรือไม่?

โค้ตโปรแกรมจะให้ไปในกรณีที่สัญญาระบุว่า เป็นการไปพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่บริษัทของลูกค้าเท่านั้น
[กลับ]

ความช่วยเหลือแบบออนไลน์จะรวมอยู่ในโปรแกรมด้วยหรือไม่?

เราจะให้ความช่วยเหลือแบบออนไลน์ถ้ามีการระบุไว้ในสัญญา คือเราจะคิดค่าบริการเพิ่มสำหรับในส่วนนี้
[กลับ]

เราสามารถเพิ่มรายงานเข้าสู่ระบบด้วยตัวเองได้หรือไม่?

เราจะมีคู่มือทางเทคนิคเกี่ยวกับโครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถทำรายงานขึ้นมาได้เอง(ในกรณีที่ระบุไว้ในสัญญา) ซึ่งจะช่วยให้คุณทำรายงานได้ด้วยตนเอง
[กลับ]

ความต้องการขั้นต่ำด้านฮาร์ตแวร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ซอร์ฟแวร์ของคุณ?

ขึ้นอยู่กับขนาดของโปรเจคนั้น สำหรับโปรเจคขนาดกลางถึงขนาดใหญ่คุณควรจะใช้ซอร์ฟแวร์อย่าง Microsoft SQL, Informix หรือ Oracle ซึ่งคุณจำเป็นต้องมี database server และ file server ที่อาจจะอยู่บนเครื่องเดียวกันก็ได้ รวมทั้งยังต้องการเครื่องเวอร์สเตชั่น2-3เครื่องซึ่งแต่ละเครื่องใช้งานซอร์ฟแวร์ของเราอยู่ เครื่องเซอร์เวอร์ควรจะเป็นรุ่น Pentium II หรือสูงกว่านั้น, หน่วยความจำ 128 MB ขึ้นไป และฮาร์ตดิสก์ 2 GB เป็นอย่างน้อยสำหรับฐานข้อมูล ส่วนเครื่องเวอร์คสเตชั่นควรจะรุ่น Pentium 70 MHz หรือสูงกว่านั้น, ฮาร์ตดิสก์อย่างน้อย 100 MB คุณควรคิดถึงค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้สำรองข้อมูลด้วย นอกจากนั้นก็จะต้องมีการ์ด LAN และสายต่อไปยังเซอร์เวอร์เนื่องจากต้องทำงานผ่านระบบเนตเวิร์คด้วย

สำหรับโปรเจคขนาดเล็ก คุณอาจใช้การต่อระหว่างเครื่องเวอร์คสเตชั่นโดยตรง ถึงแม้จะไม่จำเป็นต้องมี database server หรือ file server แต่คุณจะต้องมีระบบเนตเวิร์คเพื่อติดต่อกับผู้ใช้หลายๆคน ซึ่งถ้าคุณมีการ์ด LAN และครื่องรุ่น Pentiumอยู่แล้ว คุณก็สามารถใช้ซอร์ฟแวร์ของเราได้ทันที
[กลับ]

คุณสามารถเตรียมอุปกรณ์ด้านฮาร์ตแวร์และระบบเนตเวิร์คให้เราได้หรือไม่?

บริษัท เจเนซิสไม่จำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ตแวร์หรือบริการแก้ปัญหาระบบเนตเวิร์ค เราเน้นที่การพัฒนาซอร์ฟแวร์โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการ เราสามารถติดต่อผู้ที่ทำงานด้านนี้ที่ช่วยเตรียมอุปกรณ์ที่คุณต้องการได้ โดยเราจะให้คำปรึกษาฟรีในเรื่องการติดตั้งระบบเนตเวิร์ค และการสำรองข้อมูล
[กลับ]

คุณทำงานด้านกราฟฟิกดีไซน์สำหรับเวปหรือไม่?ุ

ถ้าคุณมีความต้องการเวปไซท์ที่ต้องใช้ฐานข้อมูล ทางบริษัท เจเนซิส อินโฟแคดสามารถสามารถพัฒนาเวปไซท์ให้คุณได้

เราไม่ชำนาญในด้านกราฟฟิคดีไซน์แต่เราสามารถติดต่อผู้ที่ชำนาญเป็นอย่างดีในด้านนี้ให้คุณได้
[กลับ]

เราจำเป็นต้องใช้ซอร์ฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์อะไรบ้างกับซอร์ฟแวร์ของคุณ?

เมื่อใช้ซอร์ฟแวร์ของเราผ่านระบบเนตเวิร์ค คุณควรจะใช้ Windows 95/98/Me/2000 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง สำหรับเครื่องที่เป็น file server หรือ Windows NT สำหรับเครื่อง Domain server ส่วนผู้ที่ใช้ Microsoft SQL ก็ควรจะซื้อ MSQL ที่มีลิขสิทธิ์ด้วย นอกจากนั้นถ้าคุณต้องการให้เราไปพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่บริษัทของคุณ ก็ควรจะเตรียมVisual Basic หรือ Delphi ที่มีลิขสิทธิ์เอาไว้ด้วย
[กลับ]

เราจำเป็นต้องใช้ซอร์ฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์อะไรบ้างกับซอร์ฟแวร์ของคุณ?

เมื่อใช้ซอร์ฟแวร์ของเราผ่านระบบเนตเวิร์ค คุณควรจะใช้ Windows 95/98/Me/2000 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง สำหรับเครื่องที่เป็น file server หรือ Windows NT สำหรับเครื่อง Domain server ส่วนผู้ที่ใช้ Microsoft SQL ก็ควรจะซื้อ MSQL ที่มีลิขสิทธิ์ด้วย นอกจากนั้นถ้าคุณต้องการให้เราไปพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่บริษัทของคุณ ก็ควรจะเตรียมVisual Basic หรือ Delphi ที่มีลิขสิทธิ์เอาไว้ด้วย
[กลับ]

เราสามารถก๊อปปี้ซอร์ฟแวร์ของคุณและนำไปใช้กับสาขาอื่นของเราได้หรือไม่?

ลูกค้าของเราได้รับอนุญาติให้สามารถใช้ซอร์ฟแวร์ของเรา ได้บนระบบเนตเวิร์คเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ที่อื่นได้ อย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถได้รับอนุญาติจากเราให้นำไปใช้ได้

แต่จะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เพิ่ม
[กลับ]

เราควรจะเลือกอะไรระหว่างซอร์ฟแวร์ที่พร้อมใช้กับซอร์ฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่?

อย่างแรกคือคุณต้องตัดสินใจระหว่าง "ทำหรือซื้อ" นั่นคือระหว่างซอร์ฟแวร์ที่ทำเสร็จแล้วกับซอร์ฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณว่าสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับโปรแกรมที่เป็นแพ็คเกจได้หรือไม่ เรื่องเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าคุณต้องการให้เราพัฒนาซอร์ฟแวร์ให้ใหม่ ก็จะต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมซึ่งคุณอาจต้องรอ 2-3 เดือนกว่าโปรแกรมจะเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามข้อดีของซอร์ฟแวร์เฉพาะก็คือจะเหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุด และยังใช้ง่ายอีกด้วย การเลือกผลิตซอร์ฟแวร์ขึ้นใหม่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างคือ ถ้าคุณเลือกผู้พัฒนาซอร์ฟแวร์ที่ไม่เป็นมืออาชีพ คุณอาจจะได้ซอร์ฟแวร์ที่ไม่ตรงตามความต้องการ รวมถึงอาจไม่ได้รับการยืนยันว่าจะทำเสร็จสิ้น เหล่านี้ทำให้คุณควรตัดสินใจเลือกผู้พัฒนาซอร์ฟแวร์ให้ดี
[กลับ]

เราควรจะทำอย่างไรถ้าต้องการให้คุณเป็นผู้พัฒนาซอร์ฟแวร์ให้?

ถ้าตัดสินใจแล้วคุณติดต่อเราเพื่อพูดคุยเรื่องรายละเอียด เราจะแนะนำให้คุณเปรียบเทียบราคาและความชำนาญของเรากับผู้พัฒนาซอร์ฟแวร์รายอื่นๆ เรามั่นใจว่าเมื่อคุณได้เห็นคุณภาพงานของเราแล้ว คุณจะไว้ใจและเลือกที่จะร่วมงานกับบริษัท เจเนซิส อินโฟแคดของเรา
[กลับ]

 

If you still have any questions about anything, you are most welcome to contact us. After all we are here to provide you with all the service you need.

   

 


Copyright 2007 Genesys Infocad Co., Ltd.